UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

WSPÓŁPRACA

Nasza współpraca i strategiaWizyta w Bułgarii, 6-10.11.2018

W dniach 6-10 listopada 2018 roku delegacja pracowników naszego wydziału na czele z panią prodziekan prof. Joanną Wójcik, dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. Bogusławem Zielińskim, panią wicedyrektor IFS prof. Izabelą Lis-Wielgosz, wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Krzysztofem Skibskim, prof. Anną Legeżyńską oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi obu wspomnianych instytutów, odwiedziła zaprzyjaźnione placówki naukowe w Bułgarii. W ramach tej intensywnej wizyty miały miejsce m.in. wykłady naszych pracowników w Bułgarskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Doktor hab. Maja Iwanowa wygłosiła wykład habilitacyjny, odbyły się także spotkania robocze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Bułgarii i Instytucie Polskiej Kultury w Sofii. Ponadto wszyscy członkowie delegacji wzięli udział w jubileuszowej konferencji „Paisievi chetenia”, która miała miejsce na Uniwersytecie im. P. Chilendarskiego w Płowdiwie.


Instytut Filologii Słowiańskiej UAM na stałe współpracuje z rozmaitymi jednostkami, włączając się w organizację imprez miejskich np. w roli pośrednika między instytucjami kulturalnymi z krajów kierunkowych IFS, wspierając wiedzą i doświadczeniem w imprezach tematycznych związanych z regionem Bałkanów np. przy okazji występów artystów z krajów bałkańskich. Współpraca z Urzędem Miasta, Wojewódzkim, Sejmikami ma na celu rozwój sieci miast partnerskich pomiędzy Poznaniem, miastami województwa a miastami Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego (tak m.in. Instytut Filologii Słowiańskiej UAM od lat uczestniczy w negocjacjach, mających na celu przywrócenie dawnej umowy partnerskiej pomiędzy Poznaniem a bułgarskim Płowdiwem).

Instytut Filologii Słowiańskiej wspólnie z innymi organami, takimi jak PTPN, Komisja Slawistyczna przy PAN w Poznaniu, organizacje pozarządowe, placówki dyplomatyczne, ośrodki kultury, wydawnictwa organizuje konferencje naukowe (np. Normalizacja słowiańskich języków literackich), dni kultury (Dni Kultury Bułgarskiej, Dni Kultury Macedońskiej, Dni z literaturą i kulturą serbską), spotkania z pisarzami (np. Alek Popov /Bułgaria/, Dubravka Ugrešić /Chorwacja/), artystami (np. Patrik Kovacovsky /Czechy/, David Černý /Czechy/, Honza Zamojski /Czechy/) i naukowcami (m.in. Roman Madecki /Czechy/, Eli Luczeska /Macedonia/, Diana Iwanowa /Bułgaria/) z krajów, których języki wykładane są w IFS.

Wymienione jednostki współdziałają również w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć, w tym publikacji wydawanych przez IFS.

Ponadto pracownicy i doktoranci IFS stale współpracują m.in. z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Biorą udział w cyklicznych wykładach otwartych organizowanych przez Muzeum (np. Taniec-obrzęd-rytuał). Obecnie trwa próba wymiany wystaw pomiędzy Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, a Muzeum Etnograficznym w Płowdiwie w Bułgarii. Strony komunikują się poprzez pracowników IFS.

Jak wynika ze Strategii Rozwojowej Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM na lata 2009-2019 „instytut, we współpracy
ze środowiskiem lokalnym, służy rozwojowi Poznania i regionu przede wszystkim dzięki ofercie wysokiej jakości usług edukacyjnych i działalności naukowo-badawczej. Instytut oferuje bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców Poznania: dni kultury krajów południowo- i zachodniosłowiańskich oraz dni kultury bałkańskiej, projekcje filmów, wystawy, wieczory autorskie, wykłady i debaty z osobami tworzącymi kulturową elitę we wspomnianych krajach itd. Umiędzynarodawiając życie kulturalne Poznania i regionu, Instytut rozbija stereotypy medialne związane zwłaszcza
z narodami bałkańskimi i otwiera Wielkopolskę na regiony uważane za mniej wartościowe dla Europy, wywołujące konflikty, zacofane itd.”

IFS organizuje wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich (cykl „Po indeks z Cyrylem i Metodym”) oraz warsztaty dla dzieci z gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z Poznania i Wielkopolski (tego typu działania prowadzone są przez doktorantów i studentów z Koła Naukowego Slawistów UAM). Ponadto IFS wspólnie z Centrum Studiów Otwartych UAM organizuje wykłady otwarte dla seniorów i wszystkich mieszkańców Poznania (cykl „Bo wszyscy Słowianie to jedna rodzina…”).

IFS współpracuje z lokalnymi teatrami alternatywnymi, współprodukując przedstawienia słowiańskich autorów (m.in. Teatr mplusm „Oświadczyny” według Czechowa, „Śluby panieńskie po czesku”, „Underground” Christo Bojczewa i inne).

Instytut Filologii Słowiańskiej jest organizatorem dwóch wielkich festiwali: Balkan Film Fest i Poznan Slavic Fest, które organizuje przy współpracy z poznańskimi kinami studyjnymi, klubami, centrami kultury (w tym Centrum Kultury „Zamek”) itp.

Do wielu działań dla potrzeb kultury, sztuki i nauki IFS udostępnia własną infrastrukturę, w tym sale multimedialne.


Konferencje

2001

1) VIII Kolokwium Slawistyczne polsko-Bułgarskie, Poznań

2003

1) Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny: bilans i zagrożenia, Poznań 27-28 III 2003.

2004

2) X Jubileuszowe Kolokwium Sławistyczne Polsko – Bułgarskie, Poznań-Obrzycko 25-26 V 2004.

3) „Swoje i cudze” przestrzenie w literaturach i kulturach słowiańskich: ziemia, kraj, ojczyzna, ziemie utracone i ziemie odzyskane, Poznań – Obrzycko 4 – 6 X 2004.

2005

VII Kolokwium Polsko-Macedońskie, 7-8 czerwca 2005, Poznań, Organizatorzy: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, Katedra Filologii Słowiańskiej UAM.

Modernizm drugiej połowy XX wieku – postmodernizm; VI Dni Ivana Slamniga & Bore Pavlovicia, 2-4 października 2005, Poznań, Organizatorzy: Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera z Osijeku, Matica Hrvatska w Osijeku, Oddział Stowarzyszenia Literatów Chorwackich Słowenii i Baranji, Katedra Filologii Słowiańskiej UAM.

2006

Znane i nieznane przestrzenie w języku i kulturze Bułgarii, 3-4 marca 2006, Poznań.

Słowiańszczyzna u progu XXI wieku, konferencja wyjazdowa Poznań – Osijek, 1-14 kwietnia  2006, Organizatorzy: Katedra Filologii Słowiańskiej UAM, Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera z Osijeku.

XI Kolokwium Polsko-Bułgarskie, 12-14.10.2006, Płowdiw, Organizatorzy Uniwersytet w Płowdiwie i Katedra Filologii Słowiańskiej UAM.

2007

Forum Europejskiej Slawistyki Południowej, Słubice-Frankfurt n/Odrą, 26-27 czerwca 2007.

2008

Studencko-doktorancka konferencja Między słowami, Poznań, 05.03.2008

Mapa kulturowa nowej Europy: miasta, szlaki, podróże, Poznań, 07.-09.10.2008

2009

Międzynarodowa konferencja Bałkański folklor jako kod interkulturowy
(12-13.08.09), inicjującej po dwudziestoletniej przerwie cykliczne konferencje
z zakresu folkloru bałkańskiego realizowane w Polsce;

Międzynarodowa konferencja Tabu w oku szeroko otwartym (8-10.12.09)

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja Między słowami
(10-11.03.09)

2010

Międzynarodowa konferencja Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci (21-22.10.2010);

Międzynarodowa konferencja Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich (30.11-1.12.2010);

2011

Mapa kulturowa nowej Europy, Poznań, 5-7.12.2011

Na styku kultury polskiej czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, 19.10.2011

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Racibórz 1-2.09.2011

Słowianie, my lubim, Poznań, 30.05.2011

2012

Bałkański folklor jako kod interkulturowy II (28-29.03.2012)

Studencka konferencja naukowa Śmierć w zwierciadle humanistyki, Poznań,16-18.04.2012

Międzynarodowa konferencja naukowa Vaclav HavelCzłowiek – Filozof – Pisarz – Historyk, Poznań, 23-24.04.2012

4. Międzynarodowa konferencja naukowa Obraz świętości – świętość w obrazie, Poznań 9-10.05.2012

5. Transcultural, Transnational, Trans-disciplinary Perspectives on Women’s Literary History (w ramach COST Action IS 0109 –Women Writers In History -Milestone 3 conference 26-28.11.2012 Poznań

Słowianie, my lubim, Poznań,

2013

Trans-Misje Kroatystyki, międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, 9-10.12.2013.

Język i Kultura Polsko-Czeskiego Pogranicza. Poznań, 13-14.11.2013.

Słowianie, my lubimteatr,  konferencja dla młodych pracowników nauki. Poznań, 16.05.2013.

Doświadczenie codzienności w języku i literaturze czeskiej. Racibórz 3-4.09.2013.

Czeskie Imaginarium, interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka, Poznań. 14.10.2013.

2014

XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji

przy współpracy z: Instytutem Filologii Polskiej UAM, Zakładem Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki oraz Instytutem Kultury Europejskiej  UAM w Gnieźnie, IFP przy współpracy z IFS, 20-22.09.2014 Gniezno

Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach,      

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Bułgaria tradycyjna i nowoczesna, 13.10.2014

(w ramach Festiwalu Kultury Słowiańskiej POZNAŃ SLAVIC FEST 2014)

Interdyscyplinarna konferencja naukowa Czeskie imaginarium, 17.11.2014

Andrićevi dani. Traumatična iskustva drugog/e u Andrićevom tekstu. Jezik/jezici i trauma, 08–10.11.2014, Travnik, Bośnia i Hercegowina, Wydział Pedagogiczny w Travniku, Wydział Pedagogiczny w Trawniku, współorganizator dr Joanna Rękas

2015

Chaos i ład w literaturze i języku czeskim, współorganizacja z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu oraz Zakładem Językoznawstwa Literaturoznawstwa Zachodniosłowiańskiego WFPiK, 2-4.09.2015

Czeskie imaginarium 19-20.10.2015

Komunikacja na pograniczu, Racibórz, 29-30.05.2015, PWSZ Racibórz

The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust, Instytut Filologii Słowiańśkiej UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 17-18.12.2015

International Conference National and Universal Culture in Central Europe. Tolerance, Coexistence, Conflict, Slavonski Brod, Faculty of Education at the University of J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Polish and Classical Philology at the University of Adam Mickiewicz in Poznań, Faculty of Education at the University of J.J. Strossmayer in Osijek 16-18.04.2015

Конференција по повод 35 годишнината од основањето на Институтот за старословенска култура – Прилеп, Кратово, Институтот за старословенска култура – Прилеп, ze środków własnych i współorganizatora, 9-11.09. 2015

2016

European Identity of the Albanians Konferencja międzynarodowa, Poznań, 23.05.2016

Skanderbeg w historii i kulturze Europy Konferencja międzynarodowa, Poznań, 14.-15.06.2016

Konferencja polsko-czeska Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy Konferencja międzynarodowa, Poznań, 12-13.10.16

Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur czyli słowiańska Wieża Babel.  Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy Konferencja międzynarodowa, Poznań, 26-28.10.2016

Krajobraz po transformacji. Conspectus permutationum. Oraz XIV Kolokwium Polsko-Bułgarskie Konferencja międzynarodowa, Poznań, 21-22.11.2016

2017

Słowianie my lubim … IV studencko-doktorancka konferencja naukowa, Poznań, 03.03.2017

Krajobraz po transformacji konferencja naukowa, Poznań, 26-27.04.2017

Sztuczne raje. Upojeni kulturą, upojenia w kulturze, Poznań, 6-7.06.2017

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy, Poznań, 23-24.11.2017

Obcy czy Inne w języku i literaturze czeskiej, Racibórz, 6-7.09.2017

International Scientific Conference Tadija’s century: history, culture and identity, Slavonski Brod-Osijek, 26-27.06.2017

Dzień Karty 77. Sympozjum popularno-naukowe, Poznań, 23-24.10.2017


Wykłady gości zagranicznych

 

2013

Wykłady gości zagranicznych, w których wzięli udział studenci i pracownicy:

 1. Prof. Pavel Rudjakov (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina), wykłady Mitologiczny historyzm i rola narracji w prozie Andricia, Milczący bohater prozy Andricia i Pavicia, Serbsko-ukraińsko-rosyjskie relacje., 5-6..03.2013
 2. Prof. dr Mateo Žagar (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), wykład Glagoljaška sastavnica hrvatske kulture, 12.03.2013
 3. Prof. dr Tvrtko Vuković (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), wykład Čudaci u hrvatskoj modernističkoj književnosti – zazorni junak kao simptom kulture 19. Stoljeća, 13.03.2013
 4. Prof. dr Krešimir Mićanović (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), wykład Jezik i identitet, 13.03.2013
 5. Prof. Andrzej Babanow (Uniwersytet w St. Petersburgu, Rosja), wykład Niektóre problemy opisu międzysłowiańskich kontaktów leksykalnych w ogóle i polsko-rosyjskich kontaktów w szczególności, który, 20.11.2013
 6. Prof. Nikolaya Papuchieva (Katedra Antropologii i Folkloru, Uniwersytet im. Św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii), wykład Tradycje bułgarskie – mechanizmy przemiany, 25.04.2013

2014

Zorganizowano następujące wykłady gości zagranicznych, w których wzięli udział studenci i pracownicy:

 1. Prof. Diana Iwanowa, (Bułgaria dwa wykłady Starobułgarska ksiązka rękopiśmienna,

25.03.2014 (wykład ogólny) i wykład dla studentów filologii bułgarskiej 24.03.2014

 1. Doc. Dr Vladimir Donem Emilian Stanev novels in the context Word Literature, 10.04.2014
 2. Prof. Branko Kuna Pragmatyka Javne Komunikacije, 10.03-16.04.2014
 3. Doc. Katia Michałowa (Instytut Etnologii i Folklorystyki Bułgarskiej Akademii Nauk), wykład Dziady wędrowne na Słowiańszczyźnie i ich pieśni religijne, 27.05.2014
 4. Doc. Dr Sc. Emina Berbeć Kolar (Uniwersytet im. J.J. Strossmayera w Osijeku , Chorwacja) dwa wykłady Hrvatski pravopis i Slavonski dijalekti, 9-10.06.2014
 5. Prof. dr Vida Bajc, wykład Conflict and Boundaries at the Tomb of Christ, 13.06.2014

2015

Studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej mieli możliwość udziału w trzech seminariach wyjazdowych: do Pragi (28.04.-02.05.2015) i, do Sankt Petersburga (14-24.05.2015) oraz do Ostrawy (28.04. – 02.05.2015).

Zorganizowano następujące wykłady gości zagranicznych, w których wzięli udział studenci i pracownicy:

 1. Putovanje i identitet u tekstovima Antuna Matoša, Janka Polića Kamova i Miroslava Krleže, wykłady otwarte dr sc. Lany Molvarec z Uniwersytetu w Zagrzebiu, 13.04.2015, w ramach programu Erasmus+
 2. Wykład dr Stefki Venkovej z Instytutu Studiów Artystycznych BAN w Sofii
 3. Wykłady otwarte prof. dr. sc. Heleny Perlić z Uniwersytetu w Zadarze i Zagrzebiu, 5.05 i 7.05.2015, w ramach programu Erasmus+
 4. Wykłady otwarte dr Sc. Mirny Sindičić Sabljo z Uniwersytetu w Zadarze, 11.05.2015 Recepcija Samuela Becketta i Eugenea Ionesco u Hrvatskoj i 12.05.2015 A.G. Matoš i francuska književnost i kultura, w ramach programu Erasmus+
 5. Poetika Daniela Dragojevića, wykład dr.sc. Branislava Oblučara, Poznań Poetów, 21.05.2015
 6. Savremeno srpsko pesništvo između modernizma i anti-modernizma, wykład Dubravki Ɖurić, Poznań Poetów, 20.05.2015
 7. Zašto je Meštrovićev Pobednik na Kalemegdanu-go?, wykład prof. Božidara Jezernika, Poznań Poetów 21.05.2015
 8. K topografii vztahu filozofie a divadla, wykład Tomasa Hajka, 1.06.2015
 9. Warsztaty kreatywnego pisania, które poprowadzili znani pisarze Zoran Ferić i Roman Simić Bodrožić, spotkanie w ramach w Teatrze Ósmego Dnia, 24.04.2015 r.

2016

Studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej mieli możliwość udziału w trzech seminariach wyjazdowych: do Bułgarii (2-15.05.2016), do Czech (22-25.05.2016) i do Niemiec (05.216).

Zorganizowano następujące wykłady gości zagranicznych, w których wzięli udział studenci i pracownicy:

 1. dr Lusisa Novákova Uniwersytetu im. T.G. Masaryka w Brnie, Brněnské krajské nakladatelství Blok – pohled na vydavatelskou praxi v Československu od padesátých let do roku 1990 i Knihy a čtenáři – současná česká nakladatelská praxe, 26.04.2016
 2. dr Ester Novákovą (Uniwersytetu im. T.G. Masaryka w Brnie), Český historický román období druhé světové války, 27.04.2016
 3. Prof. dr Đurđi Strsoglavec (Uniwersytet w Lublanie), Od traperica do Trećića, i Trauma market (o novijoj bosansko-hercegovačkoj književnoj produkciji), 26.04.2016
 4. Doc. dr Diana Atanasova (Uniwersytet w Sofii), Św. Ivan Rilski – pomiędzy historyczną a hagiograficzną realnością i Bułgarscy święci w kontekście kultury i praktyki religijnej, 18.05.2016

2017

Wykłady gościnne prof. Dragana Boškovicia z Uniwersytetu w Kragujewacu, 29.03 i 30.03

 1. Kako misliti literaturu i rock ‘n’ roll
 2. Psihopatološki diskurs Ive Andrića

Wykłady gościnne prof. Rrahmana Paçarizi z Uniwersytetu w Prisztinie, 10.04 i 11.04

 1. The place of Albanian as Indo-Europen language and Albanians in the Balkans
 2. Albanian Literature – hisorty and trends

Wykłady gościnne dr Ivany Kolarovej, 25.05

 1. Ceske kolokace a frazemy se slovy zdravi,zdravy,zdrave/nezdravy,nezdrave/chorobny, chorobne
 2. Univerbizace v soucasne cestine, zejmena v nazvech zivocichu a rostlin

Wykłady gościnne Halida Bulicia 9.05 i 11.05

 1. Klasificiranje pridjeva u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku
 2. Veznici i junktori u bosanskom jeziku

Wykłady gościnne doc.Mileny Šubrtovej 16.05.2017

 1. Současná česká obrázková knížka jako četba pro děti i pro dospělé

Wykłady gościnne Periny Meić 23.05 i 24.05

 1. Povijest hrvatske književnosti u BiH – izazovi književne historiografie
 2. Ivo Andrić i književna tradicija franjevaca Bosne Srebrene.

Wykłady gościnne dr Renaty Putzlacher-Buchtovej 30.05 i 31.05

 1. Czesko-polski warsztat translatologiczny / Česko-polský překladatelský workshop
 2. Czesko-polskie kontakty literackie w drugiej połowie XX wieku. Polscy pisarze i ich czescy tłumacze / Česko-polské literární kontakty v druhé polovině 20. století. Polští autoři a jejich čeští překladatelé

Wykłady gościnne prof. Kristiny Jorgaqi 6.06 i 7.06

 1. Aspects of Corpus Planning in Modern Albanian
 2. Italian Lexical Influence on Albanian Language (with a Comparative Survey)

Wykłady gościnne Nadki Nikołowej 11.10.

18 i 19 maja 2017 miały miejsce dwa wykłady wybitnego profesora Žarko Paicia z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Wygłosił Theory of Contemporary Art.; Lines and Curves i Doba totalne kontrole: Totalitarizam i tehnosfera.

Ponadto Instytut odwiedził Jurij Andruchowycz ze swoim zespołem teatralnym. W CK Zamek  zaprezentował spektakl Albert albo Najwyższa Forma Kaźni (22.05. 2017).


WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Instytut Filologii Słowiańskiej współpracuje z wieloma szkołami z Poznania i Wielkopolski. Prowadzi także dwie klasy patronackie, w których lektorzy IFS uczą języków południowosłowiańskich. W V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu uczniowie klasy o profilu turystycznym uczą się języka i kultury Bułgarii, a w Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej w klasie humanistycznej wykładany jest język macedoński i kultura Bałkanów.

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Na zdjęciach uczniowie klasy 2g (2014/2015) i dr Patryk Borowiak, koordynator klasy.

W dniu 12 maja 2015 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Zespołem Szkół Komunikacji w Poznaniu. Na zdjęciu dyrektor ZSK mgr Ryszar Pyssa i wicedyrektor ds. nauki Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM prof. Magdalena Koch

-->