UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PUBLIKACJE

 

Prałat Emilian Miejsca i Sztuka. Turew Łódź 2017
Prałat Emilian Ród historii – historia rodu. Archiwum Kopaszewskie Chłapowskich Leszno 2016
Ratajewska Barbara, Prałat Emilian, Urbaniak Miron Materiały archiwalne do dziejów Kościana Leszno 2016
Prałat Emilian Miejsca i Sztuka. Racot Łódź 2016
Prałat Emilian Miejsca i Sztuka. Rąbiń Łódź 2016
Prałat Emilian Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XII-XIV w.) Łódź 2015
Prałat Emilian Miejsca i Sztuka. Kopaszewo Łódź 2015
Kowalska Urszula „Tato noc nebude krátká…”. Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej Poznań 2015
Baer Magdalena Ewolucja języka chorwackich przekładów łacińskich hymnów kościelnych Poznań 2016
Kovacheva Adriana/Borowiak Patryk Bułgaria tradycyjna i nowoczesna Poznań 2015
Dimoski Zvonko, Lucheska Eli, Borowiak Patryk Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II Poznań-Prilep 2015
Prałat Emilian Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku. / Velikani u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću Poznań-Łódź 2014
Lis-Wielgosz Izabela, Dziadul Paweł Obraz świętości – świętość w obrazie Poznań 2014
Borowiak Patryk Od Sofii do Melnika. Nazwy bułgarskich miast Poznań 2014
Jawoszek Agata Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku Poznań 2014
Dziadul Paweł W oczekiwaniu na Paruzję. Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmiennictwie słowiańskim o połowy XVI wieku Kraków 2014
Olszewski Edward, Zieliński Bogusław Spotkania polsko-chorwackie Toruń 2014
Zieliński Bogusław przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni Poznań 2013
Lis-Wielgosz Izabela O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji Poznań 2013
105 years from the birth of Józef Obrębski Poznań-Prilep 2013
Stęplewski Artur Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych Poznań 2013
Prałat Emilian Miejsca i Sztuka. Turew Poznań 2012
Długosz Natalia, Dimoski Zvonko Tabu w oku szeroko otwartym Poznań 2012
Rękas Joanna Bałkański folklor jako kod interkulturowy, t. 1 Poznań 2011
Pieniążek-Marković Krystyna „Ja”-człowiek i świat  najnowszej poezji chorwackiej (1990–2010) Poznań 2011
Simeonova-Konach Galia Постмодернизмът. Българският случай. Наблюдения върху художествената проза ХХ и ХХI век Sofia 2011
Kuczyńska Marzanna Z Zachodu na Wschód. Obywatele Rzeczypospolitej na ołtarzach Cerkwi rosyjskiej Kraków 2011
Borowiak Patryk Płowdiw w nazwach historia i współczesność w toponimii zapisane Toruń-Poznań 2011
Gawarecka Anna, Balowski Mieczysław Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich Poznań 2011
Balowski Mieczysław Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacji, inspiracje Poznań 2011
Rękas Joanna Narodziny. Rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej Poznań 2010
Wójciak Monika Enklawy wolnośc. Literatura rosyjska w Polsce 1956-1989 Kraków 2010
Firlej Agata Czarny kruk. O Janie Skacelu i jego poezji Poznań 2010
Firlej Agata Posłowie i przekład: Jan Skacel, Dobre rzeczy Poznań 2010
Długosz Natalia Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych Poznań 2009
Mojsova Čepisevska Vesna, Miodyński Lech, Zieliński Bogusław Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej Poznań 2009
Walcak-Mikołajczakowa Mariola Bułgarski Ezop Poznań 2009
Zieliński Bogusław Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Tom dedykowany XIV Kongresowi Slawistów (Ochryda 10-17 IX 2008 roku) Poznań 2008
Jóźwiak Wojciech Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku Kraków 2008
Ivanova Diana,  Lewaszkiewicz Tadeusz, Reczek Natalia Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską Poznań 2008
Šipka Danko A Dictionary of BCS-English False Cognates Springfield 2008
Šipka Danko A Comparative Reference Grammar of Bosnian/Croatian/Serbian Springfield 2007
Simeonova-Konach Galia Człowiek o wilu iionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku Warszawa 2007
Gawarecka Anna Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach Poznań 2007
Pieniążek-Marković Krystyna, Rem Goran, Zieliński Bogusław Nasza środkowoeuropejska arc combinatoria Poznań 2007
Rem Goran, Zieliński Bogusław OS lamnigu – drugi : zbornik izabranih radova triju saziva medunrodnog znanstvenog skupa, Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća Ivan Slamnig – Boro Pavlovic, postmodernitet Dani Ivana Slamniga Osijek 2006
Miedzielski Ernest Dwie twarze prozy chorwackiej przełomu tysiącleci. Piśmiennictwo wojenne i krótkie opowiadanie Poznań 2006
Zieliński Bogusław Folia Philologica Macedono-Polonica nr 7. Dalecy i bliscy. Materiały VII Kolokwium Polsko-Macedońskiego Poznań 2006
Wojtczak Marcin Mit Cyrylo-metodejski. W kręgu bułgarskiej idei narodowej Poznań 2006
Šipka Danko Lingvoterminološke paradigme na primjeru automehaničarske Beograd 2005
Šipka Danko Osnovi morfologija Beograd 2005
Pieniążek-Marković Krystyna, Rem Goran, Zieliński Bogusław Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005 Poznań 2005
Rękas Joanna Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje Poznań 2005
Zieliński Bogusław Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 1: Słowiańszczyzna Zachodnia Poznań 2005
Andruszko Czesław, Zieliński Bogusław Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 1: Słowiańszczyzna Wschodnia Poznań 2005
Zieliński Bogusław Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 1: Słowiańszczyzna Południowa Poznań 2005
Walczak-Mikołajczakowa Mariola, Zieliński Bogusław Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi Poznań 2005
Šipka Danko Glosar tvorbenih Beograd 2003
Šipka Danko Glosar tvorbenih formanata Beograd 2003
Šipka Danko Leksička lista, 1-A – neobičan Beograd 2003
Lis Izabela Śmierć w literaturze serbskiej Poznań 2003
Šipka Danko Program nastaje srpskohrvatsog (srpskog/hrvatskog/bosanskomuslimanskog) jezika Poznań 2003
Zieliński Bogusław Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica Poznań 2003
Zieliński Bogusław the Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power Poznań 2003
Šipka Danko Demokracja a interes narodowy w ujmowaniu sytuacji politycznej: przykład wojny w dawnej Jugosławii Poznań 2002
Šipka Danko Dictionary of Serbian, Croatian and Bosnian New Words Springfield 2002
Šipka Danko Enigmatski Glosar Beograd 2002
Šipka Danko Kurmanji Kurdish – English Glossary Springfield 2002
Zieliński Bogusław Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański Poznań 2002
Šipka Danko Obratni enigmatski glosar Dio 1. Osnovni oblici Belgrad 2002
VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie Gniezno 2002
Zieliński Bogusław Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły Poznań 2002
Simeonova-Konach Galia Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa Warszawa 2001
Walczak-Mikołjczakowa Mariola Bałkańskie rytmy życia Gniezno 2001
Mitrinović Vera Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria Poznań 2001
Zieliński Bogusław Slawistyka u progu nowego wieku Poznań 2001
Pieniążek-Marković Krystyna Twórczość poetycka Antuna branka Šimicia Poznań 2000
Šipka Danko A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries: Serbian, Croatian and Bosnian Muslim Springfield 2000
Walczak-Mikołajczakowa Mariola Słowotwóstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim Poznań 2000
Šipka Danko Serbo-Croatian-English Colloquial Dictionary, Muslim Springfield 2000
Pieniążek-Marković Mariola Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branko Šimicia Zagreb 2000
Gawarecka Anna, Naumow Aleksander, Zieliński Bogusław Wielkie mity narodowe Słowian Poznań 1999
Simeonova-Konach Galia Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев Sofia 1999
Šipka Danko Opscene reči u srpskom jeziku Belgrad 1999
Świdziński Jerzy Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – II Poznań 1999
Šipka Danko Rečnik srpsko-poljskih međujezičkih homonima i paronima Poznań 1999
Świdziński Jerzy IV Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie Poznań 1999
Zieliński Bogusław Serbska powieść historyczna Poznań 1998
Walczak-Mikołajczakowa Mariola Język piśmiennictwa bułgarskiego Poznań 1998
Šipka Danko Osnovi leksikologije i srodne discipline Belgrad 1998
Nemeth-Jajić Jadranka Sati s jezikom hrvatskim Poznań 1997
-->