UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

FAKULTETY

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2022/2023


Na styku języka, kultury i literatury. Komunikacyjne i onomastyczne aspekty językoznawstwa

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: IFS WFPiK / Katedra slovenského jazyka a komunikácie; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

NAZWA PRZEDMIOTU: Na styku języka, kultury i literatury. Komunikacyjne i onomastyczne aspekty językoznawstwa

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

ROK I POZIOM STUDIÓW: wszystkie poziomy

LICZBA GODZIN: 30 h

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: rozmowa z prowadzącym o odbytych zajęciach plus obecność

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: środa, godz. 13.30-15.00, zajęcia będą się odbywały w sali 281 w formie online

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zajęcia odbędą się w formie online, językiem przedmiotu będzie język słowacki, prowadzący rozumie język polski oraz czeski. Zajęcia będą skoncentrowane na problematyce komunikacji kryzysowej (rozmowy z poszkodowanymi w katastrofach, rozmowy z prasą, policją etc.), komunikacji językowej ,manipulacji i perswazji w języku oraz onomastyce i teoriach onomastycznych i nazwach literackich – wybór spośród wskazanych obszarów zostanie dokonany w porozumieniu ze studentami.

 

 

 

Language and Culture Clash

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej WFPiK

NAZWA PRZEDMIOTU: Language and Culture Clash

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. Danko Šipka

ROK I POZIOM STUDIÓW: studia I i II stopnia

LICZBA GODZIN: 60 h

LICZBA ECTS: 6

FORMA ZALICZENIA: students will complete the course by participating in the following activities and completing the following projects.

Projects

 • Project 1 (assesses learning outcome 2) – 15 points
 • Project 2 (assesses learning outcome 4) – 15 points
 • Project 3 (assesses learning outcome 7) – 15 points
 • Project 4 (assesses learning outcome 9) – 15 points

Educational platform activities

 • Quiz 1 (assesses learning outcome 3) – 5 points
 • Quiz 2 (assesses learning outcome 5) – 5 points
 • Quiz 3 (assesses learning outcome 10) – 5 points
 • Discussion session 1 (assesses learning outcome 1) – 5 points
 • Discussion session 2 (assesses learning outcome 6) – 5 points
 • Discussion session 3 (assesses learning outcome 8) – 5 points
 • Digital portfolio (assesses learning outcome 1-10) – 10 points

Students should complete all projects by the submission deadline. All projects submitted on the course platform. All activities should be completed on the course platform on or before submission deadline.

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: wtorek 17.00-18.30, zajęcia on-line

OFERTA WYDZIAŁOWA, OFERTA SZKOŁY

 

OPIS PRZEDMIOTU:

This course does not require any previous knowledge of a foreign language or culture. Students will complete course projects using the material of their cultures of interest (the language they are taking interest in, including English and Polish). This course focuses on the following topics in linguistics and cross-cultural communication: cultural norms, cultural conceptualizations, cultural scripts (as linguistic concepts), equivalence, linguistic communication failures. While emphasizing hands-on analysis, this course will also familiarize its participants with the basic concepts in the fields of cross-cultural linguistics and cross-cultural psychology.

 

 

 

Subiektywna historia kina bułgarskiego

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Subiektywna historia kina bułgarskiego

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak

ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 60 h (semestr zimowy – 30, semestr letni – 30)

LICZBA ECTS: 4

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: wtorek 18.45-21.45, Collegium Maius s. 014, pierwsze zajęcia 7 marca, zajęcia odbywają się w marcu i kwietniu

OFERTA WYDZIAŁOWA, OFERTA SZKOŁY

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią bułgarskiej kinematografii od końca lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności. Prezentowane podczas zajęć filmy pozwalają ukazać najważniejsze momenty w rozwoju kina bułgarskiego, charakterystyczne zjawiska i motywy, podkreślające specyfikę kulturowo-polityczną regionu, a także ilustrujące związki kina bułgarskiego z filmem europejskim i światowym.

 

 

 

Prawosławie – doktryna, kultura, relacje międzywyznaniowe

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Prawosławie – doktryna, kultura, relacje międzywyznaniowe

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska

ROK I POZIOM STUDIÓW:

LICZBA GODZIN: 30 h

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie ustne

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: środa 18.45-20.15, Collegium Maius, sala 82

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Przedmiot jest zwięzłym wprowadzeniem do historii i charakterystyki prawosławia od początku do współczesności. Prezentuje definicje oraz znaczenia pojęcia „prawosławie”, krótki rys historyczny oraz teologiczny, kalendarze, ważne święta (12), tradycje kulturowe (języki, alfabety), kontakty wewnątrzprawosławne i międzywyznaniowe. Wśród głównych celów, oprócz systematyzacji wiedzy, znajduje się uświadomienie, że nie istnieje „jedno” prawosławie, które można utożsamiać z jakimkolwiek Kościołem lokalnym. Przy zasadniczej wspólnocie credo czy sakramentologii, jest to zjawisko zróżnicowane historycznie, geograficznie, kulturowo i obyczajowo. Poszczególne Kościoły mogą być wspólnotami ogólnopaństwowymi lub mniejszościowymi (Polska, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Francja, Anglia, Niemcy, USA i in.). Posiadać status samodzielności (autokefalia), podległości lub samodzielności niekanonicznej (np. Macedonia). Żyć w porozumieniu (np. Rosja-Serbia) lub w konflikcie (np. obecnie Grecja, Ukraina, Rosja). Utrzymywać różne stosunki z władzą polityczną (tzw. symfonia lub rozdział). Zawiązywać zróżnicowane relacje z Kościołami innych wyznań (katolicyzm, protestantyzm, unia) – w tym tzw. „grzech ekumenizmu”.

Wykład kierowany jest zarówno do osób, które chciałyby zapoznać się z podstawową problematyką prawosławia, jak i pogłębić posiadaną wiedzę.

 

 

 

Numizmatycznie o polityce, literaturze i sztuce

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Numizmatycznie o polityce, literaturze i sztuce

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak

ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 h (semestr letni)

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: środa 17.00-20.00, Collegium Maius, sala 285, pierwsze zajęcia 8 marca, zajęcia odbywają się w marcu i kwietniu

OFERTA WYDZIAŁOWA, OFERTA SZKOŁY

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi numizmatyki oraz ukształtowanie wiedzy dotyczącej formujących się na przestrzeni wieków mechanizmów kreowania przez państwo (władcę) pamięci zbiorowej i kulturowej za pomocą emitowanych walorów numizmatycznych ukazywanych jako medium komunikacji pomiędzy emitentem a społeczeństwem.

 

 

 

Akademia przekładu

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Akademia przekładu

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Prof. UAM, dr hab. Galia Simeonova-Konach

ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń (od drugiego roku studiów licencjackich)

LICZBA GODZIN: 30 h

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: praca zaliczeniowa (przekład wybranego tekstu z języka specjalizacji na język polski)

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: czwartek 15.15-16.45, Collegium Maius, sala 015

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Celem zajęć fakultatywnych jest dalsze pogłębianie wiedzy na temat sztuki przekładu w perspektywie studiów kulturowych i współczesnych kontekstów pracy tłumacza. W szczególności akcent będzie położony na przekład literatur słowiańskich, na historię i krytyczny ogląd przekładoznawstwa literatury pięknej. Część zajęć będzie poświęcona problematyce polskich przekładów literatur południowosłowiańskich (też w Internecie). Zdobyte umiejętności pomogą studentom pogłębić wiedzę w dziedzinie translatoryki.


Archiwum zajęć fakultatywnych:

Dyskurs publiczny a współczena komunikacja polityczna w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji oraz Serbii

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Javni diskursi i savremena politička komunikacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji / Dyskurs publiczny a współczesna komunikacja polityczna w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji oraz Serbii

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Joanna Rękas

ROK I POZIOM STUDIÓW: wymagana znajomość języka serbskiego/chorwackiego.bośniackiego/czarnogórskiego na poziomie min. B1

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 4

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: czwartek 18.00-19.30, sala 81 (zajęcia rozpoczynają się 24 lutego)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Radionica je upućena svim studentima i studentkinjama koji govore srbski/hrvatski/bosanski/crnogorski jezik na nivou min. B1 i žele vežbati brze jezičke reakcije vezane za aktuelne političke diskurse u zemljama bivše Jugoslavije (osim Slovenije i Makedonije). Za svaku radionicu učesnici i učesnice čitaju tekstove objavljene prethodne nedelje u određenoj zemlji i pripremaju kratako izlaganje. Nakon toga cela grupa vodi brz i aktivan razgovor vezan za sve tekstove, tj. trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Na taj način ostvariće se dva osnovna cilja radionice: aktivno vežbanje jezika i upoznavanje aktuelne političke situacije u navedenim zemljama.

 

 

 

Literatura powszechna

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Literatura powszechna

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna Skibska

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 godzin

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: czwartek 9.45-11.15, sala 283

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Wykład ma zorientować słuchaczy w przebiegu rozwoju literatur europejskich w XX i XXI wieku w ich wzajemnym oświetleniu i powiązaniu.
Wykład i powiązane z nim  konwersatorium w sem. letnim ( w praktyce wykłady będą łączone z formami konwersatoryjnymi, aby nie rozdzielać zbytnio jednego od drugiego) winny dać studentowi podstawę refleksji teoretycznej, jak i umiejętność kształtowania analizy, konstruowania pytań itp. Student po zakończeniu kursu winien umieć kojarzyć określone fenomeny literatur narodowych, rozróżniać metody postępowania analitycznego, znać efekty poznawcze poszczególnych metod postępowania.

 

 

 

Podstawy brajla

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy brajla

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Magdalena Baer

ROK I POZIOM STUDIÓW: Zajęcia fakultatywne dla wszystkich chętnych studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

LICZBA GODZIN: 30 konwersatorium

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: Obecność na ćwiczeniach, możliwość maksymalnie 2 nieobecności, zaliczenie ustne i pisemne sprawdzające umiejętność czytania i pisania alfabetem Braille’a.

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: semestr letni, rok akademicki 2021/2022

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zajęcia obejmują podstawowy kurs nauki pisma punktowego dla niewidomych. Przedstawienie zasad zapisu i odczytu pisma punktowego. Prezentacja metod nauczania alfabetu Braille’a – liter znaków interpunkcyjnych, najważniejszych znaków specjalnych oraz liczb i niektórych znaków matematycznych. Obsługa podstawowych urządzeń brajlowskich. Pisanie i odczytywanie zdań oraz krótkich tekstów poetyckich i prozatorskich. Na zajęciach zostaną zaprezentowane różnorakie sposoby wykorzystania pisma punktowego w życiu codziennym przez osoby niewidome, ma to na celu przybliżenie słuchaczom środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

 

 

Praskie Koło Lingwistyczne jako kulturowo-naukowy fenomen swoich czasów i jako fenomen historii lingwistyki

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Polskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Pražský lingvistický kroužek jako kulturně-vědecký fenomén své doby a jako fenomén dějin jazykovědy / Praskie Koło Lingwistyczne jako kulturowo-naukowy fenomen swoich czasów i jako fenomen historii lingwistyki

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Jiří Januška

ROK I POZIOM STUDIÓW: Grupa docelowa: studenci bohemistyki/slawistyki; Język prowadzenia: czeski

LICZBA GODZIN: 30 wykład konwersatoryjny

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA:

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: wtorek 17.00-18.30, zajęcia online na platformie MS Teams

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Předmět monograficky představí slavný Pražský lingvistický kroužek jakožto kulturně-vědecký fenomén meziválečného a poválečného Československa a jakožto fenomén dějin jazykovědy, jenž této disciplíně přinesl mnohé inovace. Cílem předmětu je umožnit studentům nahlédnout do živého myšlenkového světa pražské strukturalistické školy v jejím dobovém – kulturním i lingvistickém – kontextu. Umožnit jim seznámit se s avantgardním nábojem tohoto hnutí, s jeho hlavními tématy, koncepty a ideami a také s jeho nejdůležitějšími postavami.

 

 

 

Literatura w perspektywie intermedialnej

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Česká kulturní tradice v intermediální perspektivě: démoni, divé i laskavé ženy / Literatura w perspektywie intermedialnej

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. Alice Jedličková

ROK I POZIOM STUDIÓW: studia bohemistyczne I i II stopnia oraz zainteresowani studenci WFPiK, wymagana znajomość języka czeskiego

LICZBA GODZIN: 30 godzin ćwiczenia

LICZBA ECTS: 4

FORMA ZALICZENIA: prezentacja przygotowana przez studentów

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: poniedziałek 9.00-11.15, zajęcia online na platformie MS Teams, kurs obejmuje 10 spotkań i kończy się w maju

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zajęcia poświęcone zostaną intermedialnym badaniom kultury współczesnej. Wiedza teoretyczna obejmująca założenia poszczególnych wariantów tych badań służyć będzie analizom konkretnych zjawisk z kultury czeskiej i na tym przykładzie prezentować, w jaki sposób kultura ta, charakteryzująca się wysokim stopniem multimedialności, konstruuje i definiuje siebie samą za pośrednictwem swych wytworów, zacierając jednocześnie granice między obiegiem elitarnym i popularnym. Dzięki takiemu ujęciu, respektującym zarówno płaszczyznę synchroniczną, jak i diachroniczną procesów intermedializacji kultury, studenci zyskają umiejętność komparatystycznego interpretowania fenomenów medialnych, literackich i artystycznych.  

 

 

 

Wprowadzenie do islamu

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Wprowadzenie do islamu

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. dr hab. Zdzisław Pentek

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 45

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 12:00-14:30, s. 285 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy dotyczącej elementów religii muzułmańskiej i historii wczesnego islamu oraz zapoznanie słuchaczy z dogmatyką i zasadami wiary muzułmańskiej. Omówione zostaną:

– czynniki, które mogły wpłynąć na pojawienie się islamu na Półwyspie Arabskim;

– wierzenia przedislamskie i ich wpływ na kształt islamu;

– życie Proroka Muhammada i kształtowanie się nowej religii;

– znaczenie Koranu jako czynnika wpływającego na świadomość muzułmanów;

– zróżnicowanie wewnątrz religii islamskiej, sekty;

– rytuały i przepisy religii islamskiej.

 

Wybrana literatura:

Bielawski J., Islam, Warszawa 1980

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 1997-1998 Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001

Encyclopedia of Islam, t. 1-12, Leiden 1954-2004 Hitti Ph., Dzieje Arabów, Warszawa 1969

Kennedy H., Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, Warszawa 2011

Koran, tł. J. Bielawski, Warszawa 1986

Madeyska D., Historia świata arabskiego. Okres klasyczny. Od starożytności do roku 750, Warszawa 1999

Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971

Rodinson M., Mahomet, Warszawa 1994

 

 

 

Wstęp do prawosławia

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do prawosławia

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 godz. (wykład) + 15 godz. (konwersatorium)

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 13:30-15:45, s. 014 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA    

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Kurs wykładowo-konwersatoryjny pt. Wstęp do prawosławia ma na celu przybliżenie wiedzy na temat kultury duchowej, tradycji kulturowych i twórczości prawosławnych wspólnot (zwłaszcza południowosłowiańskiej) na przestrzeni dziejów. Zajęcia koncentrują się wokół najważniejszych zagadnień związanych z szeroko pojętą wschodniochrześcijańską duchowością, kulturą, literaturą i sztuką; dotyczą m.in. kwestii teologiczno-dogmatycznych, eklezjalnych, instytucjonalnych, liturgicznych, hagiologicznych, ikonograficznych i piśmienniczych (liturgiczno-literackich). Założeniem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat rozwoju chrześcijaństwa (w jego wschodnim wariancie), historii Cerkwi prawosławnej (zwłaszcza poszczególnych Cerkwi słowiańskich), uniwersalnych i lokalnych – wspólnych dla obszaru chrześcijaństwa i charakterystycznych dla prawosławia tradycji (liturgicznej, teologicznej, anachoretycznej, monastycznej, hesychastycznej, ikonograficznej i in.); a także nabycie umiejętności definiowania kultur kręgu Slaviae Orthodoxae (struktury, modelu, paradygmatu kulturowego) oraz kompetencji rozumienia fenomenu literatury cerkiewnosłowiańskiej (obszaru południowosłowiańskiego – piśmiennictwa starobułgarskiego, staromacedońskiego i staroserbskiego).

 

 

 

Spotkania z Bohumilem Hrabalem

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Spotkania z Bohumilem Hrabalem

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna M. Skibska

ROK I POZIOM STUDIÓW: bohemistyka – studia licencjackie

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 11:30-13:00, s. 283 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Ideą fakultetu jest seria niezobowiązujących spotkań z nieoczywistymi i nadal fascynującymi światami, które w swojej, często quasi-autobiograficznej twórczości projektuje Bohumil Hrabal. Światy te stanowią osobliwy przeplot tematów przestrzennych, kulturowych (z naciskiem na dystynktywne dla czeskiego pejzażu elementy obyczajowości piwno-barowej), historycznych, egzystencjalnych etc.: wszystkie te warstwy podszyte są przy tym doświadczeniami, postaciami i wydarzeniami wywiedzionymi z życia samego pisarza, który je w znakomity stylistycznie i niepowtarzalny sposób wprowadza w ramy osobliwych fikcji. O ich niezwykłości decyduje nie tylko szczególny koloryt deskrypcji, korzystających z ekspresjonistycznej z ducha umiejętności łączenia rożnych estetyk, ale również pełne nostalgicznego dystansu nastawienie na ekspozycję jednostkowego przeżywania stanów w optyce ludzkiej egzystencji elementarnych, śmiechu i smutku, euforii i rozpaczy, życia i śmierci. Pisarstwo Hrabala – to także możliwość obcowania z czeską wersją realizmu magicznego, który staje się swego rodzaju mechanizmem obronnym w obliczu okrucieństwa historii i wszelkich niedoskonałości świata, w tym również ludzkich ułomności, o których pisarz opowiada przez pryzmat charakterystycznej dla niego groteski.          

Spotkania z niezwykłym idiomem czeskiego pisarza mają na celu odsłonięcie i przestudiowanie takich tematycznych i formalnych kręgów, jak:

 • Konteksty autobiograficzne i wybór kaskaderskiej strategii tzw. „życiopisania”
 • Tematy przestrzenne (z arkadyjskim Nymburkiem i magiczną Pragą na czele) w świetle literackiej geopoetyki
 • Demony historii (niemiecka okupacja, życie w komunistycznej Czechosłowacji)
 • Liryczno-groteskowe osobliwości stylu: w stronę narracji uważnej, czułej, ale i tragicznej
 • Hrabalowski realizm magiczny podszyty sensualną wizyjnością – intersemiotyczny romans ze sztuką filmową

 

 

 

Teoria literatury z elementami badań literackich

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria literatury z elementami badań literackich

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna Skibska

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 godzin

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 13:30-15:00, s. 284 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Wykład ten, zgodnie z życzeniem dyrekcji IS UAM, poświęcony będzie prezentacji rozmaitych problemów teoretycznych, jakie wiążą się ze współczesną postacią komparatystyki. Nie będzie to zatem refleksja o wybranych zagadnieniach teoretycznych „w ogóle”, lecz ze względu na specyficzne problemy, ujęcia, rozpoznania i dyskusje, jakie toczą się w obrębie współczesnej komparatystyki.

 

 

 

Wstęp do komparatystyki literackiej

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do komparatystyki literackiej

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Dobrochna Dabert

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 godzin

LICZBA ECTS: 4 punkty

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 15:15-16:45, s. 82, (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Przedmiotem kursu jest przybliżenie najważniejszych problemów teoretycznych oraz metodologicznych związanych z komparatystyką literacką (kulturową). Do kluczowych kwestii omawianych na zajęciach należeć będą: historia dziedziny, próba jej zdefiniowania, dylematy i kontrowersje, jakie nasuwa, praktyka komparatystyczna, tj. kształcenie umiejętności analizy tekstów literackich pozostających w relacji z innymi dyskursami sztuki i komunikacji. Wykładom będzie towarzyszyła refleksja nad zasadnością uprawiania literaturoznawstwa porównawczego w kontekście przemian zachodzących we współczesnej kulturze, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pytanie o zasadność i celowość podejmowania badań komparatystycznych przez humanistę (filologa) w dobie globalizacji. Na przykładzie analiz porównawczych różnorodnych tekstów kultury zaprezentowane zostaną konkretne elementarne zagadnienia komparatystyki: intertekstualność, interdyscyplinarność, wpływologia, itp.

 

 

 

Człowiek średniowieczny w dawnych zabytkach literacko-prawnych

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Człowiek średniowieczny w dawnych zabytkach literacko-prawnych

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: mgr Martyna Bąk-Ziółkowska

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 18:00-19:30, s. 283 (Coll. Maius)

OFERTA IFS

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Dawane zabytki literacko – prawne odegrały istotną rolę w procesie rozwojowym sztuki oraz literatury w Chorwacji. Instytucje występujące na kartach dawnych zabytków prawnych pełniły rolę rolę kulturo- i społecznotwórczą. Dawne statuty chorwackie były nośnikami nie tylko chorwackiej, ale też południowosłowiańskiej tradycji prawnej i piśmienniczej (literackiej), stanowiły źródło poznania historii i kultury oraz społeczności mikro i makro regionu, w tym także (a może przede wszystkim) człowieka średniowiecznego.

Celem zajęć jest refleksja i pogłębienie wiedzy na temat człowieka średniowiecznego, jego wyobrażeń o świecie, marzeń, lękach czy też nadziejach. Podczas zajęć zostaną omówione najważniejsze zabytki literacko-prawne. Przedstawione zostaną motywy, figury, idee w nich występujące, które składają się na wyobraźnię człowieka średniowiecznego.

 

 

 

Czytanie (z) kobiet, czytanie (z) mężczyzn. Współczesna literatura chorwacka w ujęciu gender, queer i masculinity studies

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Czytanie (z) kobiet, czytanie (z) mężczyzn. Współczesna literatura chorwacka w ujęcie gender, queer i masculinity studies

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: mgr Natalia Łozińska

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 15

LICZBA ECTS:

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, piątek 9.45-11.15, s. 283 (Coll. Maius)

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną literaturą chorwacką w ujęciu gender, queer i masculinity studies. Uwaga zostanie poświęcona następującym współczesnym autorom: Renato Baretić, Ludwig Bauer, Ivica Ivanišević, Ivan Jozić, Marinko Koščec, Zoran Malkoč, Dino Pešut, Sven Popović, Borivoj Radaković oraz autorkom: Suzana Matić, Olja Savičević Ivančević, Korana Serdarević i Marina Šur Puhlovski. Kluczowe dla analiz terminy kobiecość i męskości („nowa kobieta”, „nowy mężczyna”) a także cielesność, seksualność i in. stosowane będą zgodnie z ich rozumieniem prezentowanym w najnowszych badaniach genderowych i maskulinistycznych. Słuchacze zapoznani zostaną między innymi z pojęciami biopolityki, homospołeczności, projektów tożsamościowych, immunizacji. Twórczość wymienionych prozaików bogata jest w odniesienia popkulturowe i liczne nawiązania intertekstualne, co pozwoli także na zaprezentowanie słuchaczom szerokiego przekroju dorobku kulturowego współczesnej Chorwacji.

 

 

 

Literatura turecka

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Literatura turecka

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Osman F. Baş

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 0 LUB 2.00

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 15:15-16:45, s. 285 (Coll. Maius)

OFERTA IFS

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zapoznanie się z twórczością tureckich autorów tłumaczonych na język polski. Analiza i interpretacja wybranych utworów w oparciu o wybrane zagadnienia treściowe. Zapoznanie z najważniejszymi nurtami, fazami rozwojowymi i fenomenami tureckiej literatury, historyczno-społecznymi uwarunkowaniami jej rozwoju.

 

-->