UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Natalia Długosz

dr hab. Natalia Długosz
Zakład Języków Południowosłowiańskich
email: natrek43@gmail.com
dyżur: czwartek 12.15-13.15, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA3NjY1NjgtYTQ4YS00N2M2LTg3NTctNjAxYTA5MjMyOTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227f1cd47b-42c5-47b8-9e3e-f41224847670%22%7d

Z przekonania językoznawca, z zamiłowania bułgarystka. Główne dziedziny zainteresowań to: słowotwórstwo konfrontatywne polsko-bułgarskie, typologia i słowotwórstwo języka gorańskiego, etnolingwistyczne badania nad wybranymi elementami słowiańskiego (zwłaszcza bułgarskiego) językowego obrazu świata. Jako badacz nie pozostaję obojętna na problemy współczesnej komunikacji, a w życiu przykładam dużą wagę do budowania krytycznej świadomości języka.

najważniejsze publikacje

1. Długosz N., 2009, Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
2. Długosz N., 2017, O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym (ujęcie kognitywno-komunikacyjne), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Redakcja naukowa:
3. Długosz N. (red.), 2012, Tabu w oku szeroko otwartym, Poznań: Wydawnictwo Rys, ss. 457.
Artykuły:
4. Długosz N., 2010, Opozycja swój / obcy w bułgarskim językowym obrazie świata w świetle danych ankietowych, „Etnolingwistyka” 22, s. 73–84.
5. Długosz N., 2010, Прояви на културата на съкращението в медийното пространство – композитуми с компоненти еко- и био- в българския език, w: Паисиеви четения. Единадесети полско-български колоквиум, Пловдив 26–30 ноември 2010, „Научни трудове” том 48, кн. 1, сб. А, Филология, Пловдив: Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, s. 415–427.
6. Długosz N., 2011, Językowo-kulturowy obraz demona ‘karakondżoł’ w bułgarskiej tradycji ludowej, w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, red. J. Rękas, Poznań: Wydawnictwo UAM, s. 383–393.
7. Długosz N., 2013, Polskie i bułgarskie umowy prawa cywilnego jako teksty modelowe i ich zastosowanie w dydaktyce przekładu, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, tom 8, red. E. Kościałkowska-Okońska, M. Piławski, s. 95–106.
8. Długosz N., 2013, Uwagi o języku gorańskim (tożsamość języka w aspekcie typologicznym), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Wspólnoty komunikacyjne, red. Paweł Nowakowski, Krzysztof Stroński, Michał Szczyszek, numer 1 (2013), Wydawnictwo PTPN, s. 61–79.
9. Długosz N., 2015, O bułgarskim językowym obrazie Europy i Europejczyka w kontekście danych ankietowych, w: Wokół europejskiej aksjosfery 2. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów., red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 131–148.
10. Długosz N., 2016, O dyfuzji semantycznej w tekstach dziennikarskich na przykładzie wybranych polskich compositów z pierwszych komponentem obcym, „LingVaria”, rok XI, nr 2 (22), 2016, s. 59–70.

Kompetencje zawodowe doskonalę ustawicznie, regularnie uczestnicząc w stażach naukowych i szkoleniowych (niejednokrotnie jako stypendystka). Z przyjemnością i z otwartym na zainteresowania studentów umysłem oraz sercem podejmuję się nie tylko zadań dydaktycznych, ale i organizacji przedsięwzięć popularyzujących kulturę krajów południowosłowiańskich, a zwłaszcza Bułgarii. W roku 2014 otrzymałam od Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii nagrodę za wkład w rozwój bułgarsko-polskich stosunków kulturalnych i popularyzację kultury bułgarskiej.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Najnowsze złożenia bezafiksalne w języku polskim i bułgarskim, 2013/11/B/HS2/02867

Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych, 0132/NPRH2/H12/81/2012

instytucja przyjmująca

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

czas trwania

01.08.2014 – 31.12.2017

2012–2015

miejsce pobytu

Natalia Długosz o sobie:

Literacko i muzycznie eklektyczna. Dużo pichcę na różne sposoby, choć chyba jednak wolę cudze smakować. Odpoczywam najlepiej w górach, od pewnego czasu najchętniej w Sudetach. Turystycznie pociągają mnie zwłaszcza regiony pogranicza. Uwielbiam spotkania z ludźmi o podobnej wrażliwości. Nade wszystko jednak cenię towarzystwo swoich dzieci Emilii, Łucji i Antoniego oraz męża Piotra.

-->