UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Marzanna Kuczyńska

dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: marzanna@amu.edu.pl
dyżur:

Slawista mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada literatury i kultury średniowieczne kręgu Slavia Orthodoxa oraz dorobek literacko-kulturowy prawosławia w I Rzeczypospolitej. Redaktor lub współredaktor serii, monografii zbiorowych, czasopism. Członek redakcji „Poznańskich Studiów Slawistycznych” i „Crkvene Studije” (Serbia), serii „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”. Przewodnicząca Komisji Slawistycznej, oddział PAN w Poznaniu, członek Komisji Bałkanistycznej, oddział PAN w Poznaniu.

najważniejsze publikacje

1. Kuczyńska M., Z Zachodu na Wschód. Obywatele Rzeczypospolitej na ołtarzach Cerkwi rosyjskiej, Kraków 2011, 297 s.
2. Kuczyńska M., Homiletyka ruska XVII wieku. Ewolucja gatunku – Specyfika funkcjonalna. Szczecin 2004, 320 s.
3. Kuczyńska M., Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich. Szczecin 2003, 211 s.
4. Kuczyńska M., Idea cyrylometodejska w prawosławnej części dwudziestowiecznej Europy, [w:] Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu, t. II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, red. A. Naumow, Collegium Columbinum, Kraków 2013 (Biblioteka Duchowości Europejskiej 5/1-2, red. A. Naumow, W. Walecki), s. 280-291.
5. Kuczyńska M., Kod biblijny w symbolicznym ujmowaniu przestrzeni pamięci (na materiale południowo- i wschodniosłowiańskiej literatury obrzędowej), [w:] Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni, red. B. Zieliński, Poznań 2013, s. 163-192.
6. Kuczyńska M., Сакрализация болгарской земли по текстам балканской агиографии, „Palaeobulgarica”, t. XXXIX (201), nr 3/2015, ss. 29-38.
7. Kuczyńska M., Konflikt i wojna jako „bicz Boży” w literaturze bułgarskiego średniowiecza, „Slavia Meridionalis”, t. 17, s. 30–50, DOI: 10.11649/sm1369, Adres internetowy: https://doi.org/10.11649/sm1369, 2017.
8.Kuczyńska M., Cyryla Stawrowieckiego odczytania twórczości Piotra Skargi — na przykładzie Żywota św. Stefana i kazania Na poświęcenie świątyni, „Studia Ukrainica Posnaniensia”, t V, s. 317-330, DOI: 10.14746/sup.2017.5.36 , Adres internetowy: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/7387/7417, 2017.
9. Kuczyńska M., Homiletyka cerkiewna Pierwszej Rzeczypospolitej na pograniczu kultur (do połowy XVII wieku), w: Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia (seria Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. XI), red. M. Kuczyńska, s. 196–237, Warszawa 2017.
10. Kuczyńska M., Гомилетика Иоана Златоуста в творчестве Григория Цамблака – тематические и формальные влияния, W druku w „Europa Orientalis”, Salerno (Włochy).

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Staż naukowo-badawczy

instytucja przyjmująca

Uniwersytet w Padwie

czas trwania

15.09–15.12.2016

miejsce pobytu

Padwa, Włochy

Marzanna Kuczyńska o sobie:

Lubię: podróże, ogrody, las, grzybobranie, dobrą literaturę i film.

-->