UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Galia Simeonova-Konach

<div class=”post-top”>
<div class=”post-col”>

<a href=”http://slavic.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Dominika-Gapska.jpg”><img class=”alignleft size-medium wp-image-212″ src=”http://slavic.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Dominika-Gapska-212×300.jpg” alt=”” width=”212″ height=”300″ /></a>

</div>
<div class=”post-title-col”>

Dominika Gapska
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: dgapska@amu.edu.pl

</div>
<div class=”post-desc”>

Filolożka serbistka. Absolwentka Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii serbskiej literatury średniowiecznej, słowiańskich tradycji piśmienniczych, kultury duchowej i obrzędowości prawosławia. Szczególną uwagę w badaniach naukowych poświęca zagadnieniom związany ze świętością i duchowością kobiet oraz twórczością literacką – hymnograficzną, hagiograficzną, euchograficzną – im poświęconą.

</div>
</div>

<div class=”post-pub”>
<div class=”post-pub-title”>
<div class=”post-bold”>
najważniejsze publikacje
</div>
</div>
<div class=”post-pub-lista”>

1. Gapska D., „Żywot królowej Jeleny” Danila II jako wzór idealnej symfonii państwa z Kościołem, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 10, 2016, s. 99-113.
2. Gapska D., Kult carycy Milicy w Serbii. Zarys problemu, w: Obraz świętości – świętość w obrazie, red. I.Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, P. Dziadul, Poznań 2014, s. 74-82.
3. Gapska D., Znaczenie soborów w budowaniu niezależności państwowej, przykład Serbii (pierwsza połowa XVIII wieku), „Latopisy Akademii Supraskiej: Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej”, tom 5, 2014, s. 195-200.
4. Gapska D., Kult św. Kseni Petersburskiej w Rosji i Serbii, „Kultury Wschodniosłowiańskie Oblicza i Dialog: Polska, Rosja, Ukraina”, nr 3, 2013, s. 11-16.
5. Gapska D., Dni pamięci świętych władczyń w kalendarzu serbskiej Cerkwi prawosławnej, „Latopisy Akademii Supraskiej: Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty”, nr 4, 2013, s. 49-57.
6. Gapska D., „Pójdźmy do Rzymu!” – Wielka pielgrzymka Słowian z 1881 roku w prasie wielkopolskiej, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 8 – Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków 2013, s. 253-261.
7. Gapska D., Angelina Branković: święta władczyni w hymnografii. Zarys problemu, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 5, 2013, s. 103-115.
8. Gapska D., Proces zmian języka liturgicznego w Serbskiej Cerkwi Prawosławnej na przykładzie oficjów ku czci świętych Serbek, „Latopisy Akademii Supraskiej: Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś” nr 3, 2012, s. 149-157.
9. Gapska D., Szaleństwo w Chrystusie jako kategoria świętości kobiet (Holy foolishness as a category of feminine sanctity), „Studia Slavica” nr XVI, 2012, s. 453-461.
10. Gapska D., Typologia kobiecej świętości – święta matka. Zarys problemu, [w:] Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова, Пловдив 2012, s. 98-109.

</div>
</div>

<h4>projekty grantowe, stypendia, nagrody:</h4>

<div class=”post-bottom”>
<div class=”post-col”>
<div class=”post-bold”>nazwa stypendium</div>

Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

</div>
<div class=”post-col”>
<div class=”post-bold”>instytucja przyjmująca</div>

Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS)

</div>
<div class=”post-col”>
<div class=”post-bold”>czas trwania</div>

01.03.-30.04.2013

</div>
<div class=”post-col”>
<div class=”post-bold”>miejsce pobytu</div>

Nowy Sad, Serbia

</div>
</div>

<div class=”post-title-bottom”>
<div class=”post-col”>
<div class=”bottom-img”>

<a href=”http://slavic.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Dominika-Gapska.jpg”><img class=”alignleft size-medium wp-image-212″ src=”http://slavic.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Dominika-Gapska-212×300.jpg” alt=”” width=”106″ height=”150″ /></a>

</div>
</div>

<div class=”post-title-v”>
<div class=”post-bottom-bold”>

Dominika Gapska o sobie:

</div>
</div>
<div class=”post-bottom-desc”>

Interesuję się zagadnieniami związanymi z dyplomacją, w szczególności protokołem dyplomatycznym, oraz tematyką związaną z doskonaleniem procesu nauczania (m.in. neurodydaktyką).

</div>
</div>

-->