UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Galia Simeonova-Konach

dr hab. Galia Simeonova-Konach, prof. UAM
Zakład Literatur Południowosłowiańskich
email: gskonach@amu.edu.pl
dyżur: środa, 13.00-14.00, g. 386

Galia Simeonova-Konach, Profesor nadzwyczajny (UAM), dr hab. (doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; DSc Bułgarskiej Akademii nauk); literaturoznawczyni, bułgarystka i slawistka. Ukończyła studia magisterskie filologii bułgarskiej oraz psychologii na Uniwersytecie im. Św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii (Bułgaria); specjalizacje podyplomowe w dziedzinie dziennikarstwa.
Zainteresowania badawcze: Literatura i kultura bułgarska XX i XXI wieku, szczególnie modernizm, awangarda, neoawangarda (lata 60. XX w.), postmodernizm; poezja bułgarska XX wieku; średniowieczne literatury i kultury południowosłowiańskie (z kręgu Slavia Orthodoxa) w kontekście historycznym i współczesnym; kultura, historia oraz sztuka Byzantine Commonwealth; tożsamość kulturowa; historia idei; socjologia literatury; translatoryka (recepcja przekładów); historia idei; narodowe identyfikacje; starożytna Tracja, Antyk na ziemiach bułgarskich; teologia prawosławna; ikonografia; historia sztuki; polityka kulturalna;
Jest autorką i współautorką 8. książek oraz ponad 60. artykułów naukowych. Więcej informacji na stronie światowego portalu naukowego: http://academia.edu/GaliaSimeonovaKonach.

Galia Simeonova-Konach zajmuje się dziennikarstwem i publicystyką (akredytowana korespondentka Państwowej Telewizji Bułgarskiej, Radia Narodowego (Bułgarii) i prasy związanej z dawną opozycją demokratyczną). Jest autorką ponad 300. publikacji i korespondencji, poświęconych problematyce polsko-bułgarskiej w zakresie polityki, nauki, kultury, literatury oraz życia społecznego, które ukazały się w mediach bułgarskich i polskich. Przetłumaczyła na język polski niektóre utwory współczesnych poetów i prozaików bułgarskich (Rumena Leonidova, Borysa Hristova, Emila Andreeva, Georgija Gospodinova, Emilii Dvoryanovej i in.) W przeszłości pełniła funkcję dyrektora Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz sekretarza ds. kultury i mediów w służbie dyplomatycznej (Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce).

najważniejsze publikacje

1. Simeonova-Konach G., Постмодернизмът. Българският случай. Наблюдения върху художествената проза ХХ и ХХI век (Postmodernism. Bulgarian case. Observations on Literature 20th and 21st Centuries), „East-West Publishing, Fakel Press”, Sofia 2011, s. 423. ISBN 978-954-411-177-9
2. Simeonova-Konach G., Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa, Aspra-JR, Warszawa 2001. ISBN 83-88766-03-01; Wydanie w j. bułgarskim: Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев, (Poet and lily. Christian ideas in the poetry of Nikolay Liliev), Аб, Sofia 1999, s. 210. ISBN 954-9885-32-1
3. Simeonova-Konach G., Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa A-K, tom XV, (World art. Atlas of Cultural Heritage. Europe) opracowanie haseł dot. zabytków sztuki, architektury i kultury krajów europejskich do serii „Historia sztuki” – Sztuka świata; praca zbiorowa: J. Pilch, G. Simeonova-Konach i in., red. I. Kunińska, Arkady, Warszawa 2008 (2009); s. 397. ISBN 978-83-213-4425-6; Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa L-Z, tom XVI, tak samo, Arkady, Warszawa 2010/2011, s. 540. ISBN 978-83-213-4572-7
4. Simeonova-Konach G., – Обичате ли Брамс? Георги Марков, софийската културна среда и шейсетте години на ХХ век (– Do you like Brahms? Georgi Markov, the cultural environment in Sofia and the 60’s of the 20th Century) [w:] Надмощие и приспособяване. Литературоведски четения в чест на 80-сет годишнината на проф. Никола Георгиев, red. N. Aleksandrova, D. Atanassova i in., tom 1, Sofia 2018, s. 202-212;
5. Simeonova-Konach G., Bizantyjskie „zapevi” współczesnego teatru bułgarskiego. Teksty, konteksty, figury. (The Byzantine “Chants” of the Contemporary Bulgarian Theatre. Texts, Contexts, Images) [w:]: „Zarządzanie w kulturze”, tom 18, nr 3, Kraków 2017, s. 467-478;
6. Simeonova-Konach G., Предмети на културата (музикални инструменти) в Библията. Към въпроса за музикалността на поетическото слово, за химнографията и лириката на Николай Лилиев (Cultural artefacts (Musical Instruments) in the Bible. On the question of the music of poetry, hymnography and the lyric poetry of Nikolai Liliev) [w:]: „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, nr 16, IS PAN, Warszawa 2016, s. 399-421;
7. Simeonova-Konach G., Przekład w przestrzeni oddziaływania obcej kultury (Translation in the Sphere of Foreign) [w:]: „Przekłady Literatur Słowiańskich”, tom VI, część 1: Wolność tłumacza w świetle imperatywu tekstu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015, s. 237-248;
8. Simeonova-Konach G., Wyobrażone Bizancjum Julii Kristevej. Car chrześcijański, trackie wariacje. Aspekty syntezy w literaturze i kulturze bułgarskiej (Imaginary Byzantium of Julia Kristeva. Christian Tsar, Thracian variations…Aspects of Synthesis in Bulgarian Literature and Culture) [w:]: Symbole władzy – władza symboli [In hoc signo. W 1 700 rocznicę edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego], Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 21-34;
9. Simeonova-Konach G., Tolerancja religijna. Solidarność społeczna. Ocalenie bułgarskich obywateli żydowskiego pochodzenia przed holokaustem i polityka bułgarskiego Kościoła prawosławnego w latach 30. i 40. XX wieku (The Rescue of the Bulgarian Citizens of Jewish Origin from the Holocaust and the Policy of the Bulgarian Orthodox Church in the 40’s of the 20th Century. Aspects of Religious Tolerance and Civil Solidarity) [w:]: Krakowsko-Wileńskie Studia slawistyczne, tom IX: Słowiańska mozaika kultur wobec (nie)tolerancji i waśni religijnych, Scriptum, Kraków 2014, s. 235-249;
10. Simeonova-Konach G., Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku. Idea, wybór, redakcja, przedmowa, posłowe G. Simeonova-Konach, (The Man with Many Names. Anthology of Bulgarian Prose turn of the 20th and 21st Centuries), „Varsovia-Serdica”, Warszawa 2007, s. 208. ISBN 978-83-89396-27-3

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

instytucja przyjmująca

Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS)

czas trwania

01.03.-30.04.2013

miejsce pobytu

Nowy Sad, Serbia

Galia Simeonova-Konach o sobie:

Moje zainteresowania to dziennikarstwo, historia sztuki, muzyka klasyczna, opera, malarstwo, film, taniec, historia mody, wycieczki górskie, tradycje i dziedzictwo kultury basenu Morza Śródziemnego, stare mapy Europy Południowo-Wschodniej, współpraca międzynarodowa, popularyzacja wiedzy, literatury i kultury, enologia – winiarstwo na ziemiach bułgarskich.

-->