UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bogusław Zieliński

prof. dr hab. Bogusław Zieliński
Profesor emerytowany

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
email: zielbog@amu.edu.pl

MONOGRAFIE AUTORSKIE

Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju. Poznań 1998, ss. 278.

PRACE ZBIOROWE

Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, Literatura i Kultura Słowian – dawniej i dziś III”. Poznań 23-26 IX 1999. Red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński. Poznań 1999, ss. 163.

Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 5. Poznań 2001, s. 265.

Slawistyka u progu nowego wieku. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 6. Poznań 2001, ss. 136.

Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 7. Poznań 2002, ss. 330.

Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, ss. 237.

The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. by Bogusław Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, ss. 205.

„Studia linguistica Polono-Meridianoslavica”. Pod red. M. Mirkulovska, B. Zieliński. T. 11. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2003, ss. 214.

„Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91–93). Łódź 2003, ss. 227. .

Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22 – 24 maja 2002 roku. Pod. Red. Diany Ivanowej i Bogusława Zielińskiego. Katedra Filologii Słowiańskiej UAM. Poznań 2004, ss. 146.

Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny. Pod. red. Bogusława Zielińskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004, ss. 112.

Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny. Pod red. Aleksandra Mikołajczaka, Witolda Szulca, Bogusława Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2004, ss. 310.

Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 14. Poznań 2005, ss. 433.

Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2005, ss. 722.

Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom1:Słowiańszczyzna Zachodnia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 16. Red. B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 140.

Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 2:Słowiańszczyzna Wschodnia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 17. Red. Cz. Andruszko, B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 164.

Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 3:Słowiańszczyzna Południowa. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 18. Red. B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 265.

Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 7. Dalecy i bliscy. Materiały VII Kolokwium Polsko-Macedońskiego. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2006, ss. 240.

OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radovatriju saziva međunarodnog znanstvenog skupa. Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig 'Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002. Osijek – Budimpešta prosinaca 2003.-siječnja 2004. Red. Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań listopada 2005.). Osijek 2006, ss. 490.

Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. Naukowa Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań 2007, s. 539

Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Tom dedykowany XIV Kongresowi Slawistów (Ochryda 10-17 IX 2008 roku). Wydawnictwo UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 23. Red. Bogusław Zieliński. Poznań 2008, ss. 236.

Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań 2009, ss. 512.

Topografia tożsamości. T.1. Pod red. B. Zielińskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 28. Poznań 2012.

Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slawistyka i komparatystyka dzisiaj. Pod red. B. Zielińskiego i E. Szperlik. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 30. Poznań 2012.

Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2013.

Spotkania polsko-chorwackie. Pod red. E. Olszewskiego i B. Zielińskiego. Toruń 2014.

Tadijno stoljeće: povijest, kultura, identitet. Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, Uniwersytet Adama Mivkiewicza w Poznaniu, Osijek-Poznań, 2017.

Krajobraz po transformacji. T. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2018.

Krajobraz po transformacji. T. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2017.

Z Polskich Studiów Slawistycznych. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2018.

Skanderbeg. Rewizje, reprezentacje, reminiscencje, red. Bogusław Zieliński, Agata Rogoś, ss. 107-125, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2018.

ARTYKUŁY I STUDIA

Bośniacka kasaba w opowiadaniach Ivo Andricia. „Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Poznań 1977.

Lew     Tołstoj     w     literaturach     zachodnio-      i  południowosłowiańskich. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań,  R.  15:1982, s. 136 – 140.

Istoriozofska misao u Ex pontu i Nemirima Ive Andrića.  „Sveske zadužbine Ive Andrića”. Beograd, R.  3-4:1985,  s.  247  –  267.

„Književna reč“ čitana u Poljskoj. „Književna reč”. Beograd  1987, nr 300.

5. Sprawa  sułtana  Dżema  Wery    Z  problemów  kompozycji powieści. Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Научни Трудове, Хилология, Том. 25, кн.1:1987, s. 60 – 69.

Myśl historiozoficzna w międzywojennych  opowiadaniach  Ivo  Andricia. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań R.  XIX:1988,  s.  197 – 206.

Uloga generacije u romanu Na Drini ćuprija  Iva  Andrića.  „Književna reč” Beograd 1988, nr 328.

Bosna  između  istoka  i  zapada.  Od  kosovskog  mita   u  ideologiji  Mlade  Bosne  do  romana   Ive   Andrića   Travnička  hronika. „Sveske Zadužbine Ive Andrića“. Beograd, R. VI:1989,  s.  277 – 287.

Z problemów  serbskiej  prozy  historycznej  XIX  wieku   o   tematyce powstań narodowych. Nad powieścią  Janka  Veselinovicia  Hajduk  Stanko.  „Studia  Rossica  Posnaniensia”.  Poznań   R.  XXI:1991, s. 175 – 184.

Wschód i Zachód w Rycerzu  Wery  Mutafczijewej.  [W:]  II  Kolokwium  Slawistyczne  Polsko-Bułgarskie.   Poznań   1991,   s.  206-218.

Вяра, изкуство и власт. Бeлeжки над Лeгeнда за Сибин и Тихик и Назарий на Eмилиян Станeв. Пловдив. Пловдивски Университет Паисий Хилендарски. Научни Трудове, Хилология, Том. 29, кн.1:1991, s.107 – 120.

Bośnia między Wschodem a Zachodem. Od mitu kosowskiego w ideologii młodobośniakiej do powieści I. Andricia Travnička hronika. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań 1991:XXII, ss. 109 – 117.

Ivo Andrić o  naciji  i  nacjonalizmu, [w:] „Naučni   sastanak  slavista u Vukove dane. Beograd 1992. T. 22/1, s. 245 – 253.

Łazarz i Chrystus E. Stanewa i Czas cudów  B.  Pekicia,  [W:] III Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Poznań 1992.

Kalendarium procesów integracyjnych i dezintegracyjnych  na  ziemiach dawnej Jugosławii. „Sprawy Narodowościowe”. Seria  nowa.  Poznań 1993. T. II: 1993, zeszyt 1 (2), s. 177 – 216.

Mit groba u srpskoj lirici XIX i XX veka, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad. 1995. T. 24/2, s. 175-182.

Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Serbii ? [W:] Sto godina polonistike u Srbiji. Zbornik radova sa jubilarnog naučnog skupa. Red. G. Jovanović. Belgrad 1996, ss. 209-222.

Dobricy Ćosicia magnum opus o I wojnie światowej, [W:] Iz književnosti. Poetika-kritika-istorija. Zbornik radova u čast akademika Predraga Palavestre. Red. Miodrag Maticki. Belgrad 1997, s. 333-351.

Poljska dela Stjepana Zanovića (1751-1786) [W:] Hommage Danilu Kišu. Zbornik radova IV. Red. Radomir Ivanović. Podgorica-Budva 1998, s. 228-242.

Mazurek Dąbrowskiego a idea wzajemności słowiańskiej w hymnografii słowiańskiej drugiej połowy XIX wieku, [W:] Матерiали мiжнародноi славiстичноi конференцii пам’ятi професора Кoнстантина Трофимовича, 1-3 квiтня 1998 року. У двох томах. Том 2. Lwów 1998, s. 354-359.

Lirska autobiografija: casus Ivo Andrić i Miloš Crnjanski, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. T. 27/1. Beograd-Manasija 1998, ss. 311-323.

Adam Mickjevič i prijatelji Sloveni. [w:] „Danica. Srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu 1999.” Red. M. Maticki, N. Milošević-Đorđević. Belgrad 1998, ss. 99-103.

Šta su Poznanjaci i žitelji Velikopoljske znali o Crnoj Gori pre sto godina? „Riječ. Časopis za nauku o jeziku i književnosti”. R.III/2:1997, s. 133- 42.

O povijesnim romanima Ive Andrića i Ivana Aralice, [w:] Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova III.  Glavni i odgovorni urednik Stjepan Damjanović.  Zagrzeb 1999, ss. 157-164.

Radoje Domanović – pisac utopije i antiutopije, [w:] Književno delo Radoja Domanovića – novo čitanje. Zbornik radova sa naučne konferencije održane u Nišu 6. i 7. novembra 1998. Niš 1999, ss. 261- 71.

Srpski roman o ratu i problem romantičarsko-epske i naturalističko- ekspresjonističke književne tradicije, [w:] Srpski roman i rat. Naučni skup Despotovac, 20 – 21 VIII 1998. Redaktor Miodrag Maticki. Glavni urednik Miroslav Pantić. Despotovac 1999, ss. 23-36.

Hymny narodowe słowiańskie w kulturze Europy Środkowej XIX wieku, [w:] Drugi Hrvatski slavistički kongres. Knjiga sažetaka. Red. D. Sesar, I. Vidović. Zagrzeb 1999, s. 221-222.

W kręgu problematyki wielkich mitów narodowych Słowian, [w:] Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, Literatura i Kultura Słowian dawniej i dziś – III”. Poznań 23-26 IX 1999. Red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński. 1999. Poznań 1999, s. 4-13.

Что жители Познани окрестностей знали о России сто лет тому назад ? [w:] I Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. Материалы международной  научной  конференции. Санкт- Петербург 12 – 14  IX 1999.  Санкт- Петербург 1999, s. 126-131.

Idea Boga w hymnografii słowiańskiej XIX wieku, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Część II. Materiały z konferencji 11 – 14 maja 1999 roku. Łódź 2000, s. 191-203.

Czy istnieje model południowosłowiańskiej tradycji prozatorskiej i jak ją badać ? Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. „Научни Трудове, Хилология”, Том. 36, кн.1:1998, s. 559-564.

Tipologija srpskog istorijskog romana u kontekstu razvoja srpske drame. „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad – Nowy Sad 14 -19 IX 1999 roku. Belgrad 2000, t. 29/2, s. 293-302.

Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Ukrainie? „Проблеми слов’ янознавства”. Lwów, R. 2000, nr 51, s. 76-83.

Hymnografia słowiańska XIX wieku a idea Europy Środkowej, [w:] Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. Pod red. H. Janaszek- Ivaničkovej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1918. Katowice 2000, s. 34-49.

Poljska dela Stefana Zanovića, [w:] Crnogorska književnost u književnoj kritici. Racionalizam, romantizam, t. 3. Red. S. Kalezić. Podgorica 2000, s. 145-153.

Bóg czetników i Bóg ustaszy. O pieśniach bojowych z konfliktu postjugosłowiańskiego, [w:] Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. T. Dąbek-Wirgowej. Materiały z konferencji Naukowej. Łódź, 28-29 marca 2000 roku. Łódź 2001, s. 163- 71.

Kosowo w serbskiej kulturze i tradycji, [w:] Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, ss. 15-48.

Еволуцијата на моделот на словенската митологија во творештвото на Петар Бошковски. „Наше писмо”. Скопје, септембри – октомбри 2001, с. 13.

Obraz ojczyzny i narodu w hymnografii słowiańskiej XIX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Slavica Wratislaviensia CXV. Wrocław 2001, s. 83-94.

Andrić – socrealist? [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad 2001, t. 30/2, s. 111-122.

O modelach współczesnej rekonstrukcji białoruskiego procesu historycznego i narodowego, [w:] Biełarusika – Albaruthenica. [Dodatkowy tytuł tomu: Skarynaznaustwa, knihaznaustwa, litaraturaznaustwa], t. 20, Minsk 2001, s. 106-114.

Mythografic Criticism in Studies of the National Idea, [w:] The National Idea as a Reserch Problem. Ed. by J. Sujecka. Warszawa 2002, pp. 103-116.

Bohater narodowy w świadomości kulturowej Słowiańszczyzny, [w:] Literární mystifikace, etnické mýty a jeich úloha při formování národního vědomí. Studie Slováckého Muzea. Uherské Hradiště 2001, nr 6, ss. 23-40.

Europa Środkowa, czyli Arkadia, Atlantyda i Jeruzalem, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 7. Poznań 2002, s. 39-57.

O współczesnych modelach rekonstrukcji macedońskiego procesu kulturowego i narodowego, [w:] Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, s. 91 – 106.

Srbija i Evropa: relacije i strategie, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”, 2002, 30/2, str. 529-546

Патрыятычная паэзiя Янкi Купалы на фоне славянскай гiмнаграфii, [w:]  Янка Купала i праблемы беларускага самапазнання. V Miжнародныя Купалаускiя чытаннi – навуковая канферэнцыя. Мiнск, 7-8 снежня 2000г. / Укл.А.Бурбоуская. Рэдкал. Ж.Дапкюнас, В.Рагойша (Pэд.), I.Багдановiч.-Minsk.: Беларускi кнiгазбор, 2002, s. 155-162.

Serbscy migranci i uchodźcy w latach 1990-2000, [w:] Migracja, Europa, Polska. Pod red. W. J. Burszty i J. Serwańskiego. Poznań 2003, ss. 81-91.
49. Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego, [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej. Pod red. A.W. Mikołajczaka i M. Walczak- Mikołajczakowej. Gniezno 2003, s. 332-356.

The Models of Present-day Reconstruction of the Macedonian Cultural and National Process, [w:] The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. By Bogusław Zieliński. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, s. 97-113.

51. Serbowie na ziemi. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91 – 93). Łódź 2003, s. 6–13.

Panorama czasopism kulturalnych. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91–93). Łódź 2003, s. 168–172.

Andrić kao afirmator kulturne simbioze u Bosni, [u:] Ivo Andrić i njegovo djelo. Zbornik, Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pedagoški fakultet, 2003, str. 25-36.

Serbski pociąg ku Europie. Nad powieścią Panika u intersitiju Janka Vujinovicia, [w:] Kulturowe konteksty integracji europejskiej. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa. Gniezno 2004, s. 203–209.

Współczesne macedońskie i polskie autodefinicje tożsamości. Konteksty i funkcje. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura”. Łódź, 2004:1, ss. 109-115.

Srpska proza u balkanskom i srednjoevropskom kontekstu, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane“, 11–15.09 2002. Srpska književnost i balkanske književnosti. Istorija i istoričari srpske književnosti. T. 32/2. Beograd 2004, ss. 209–216.

Najmłodszy naród, [w:] Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004, ss. 9–19.

Съвременни балкански и средноевропейски автодефиниции на идентичността. Модели и функции, [w:] Научни Трудове, Хилология. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Том. 40, кн.1:2002, s. 297–312.

59. Literaturoznawstwo zachodnio- i południowosłowiańskie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Poznań 2005. Seria Filologia Słowiańska Nr 14, s. 33-50.

Samoodređenje srpske kulture krajem XX veka, „Naučni sastanak slavista u Vukove dane“, t. 34-2. Beograd 2005, ss. 443-452.

Transformacja współczesnych serbskich autodefinicji kultury, [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 1. Transformacja. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovéj. Warszawa 2005, ss. 196-213.

Балканот од аспект на колонијалната и постколонијалната критика, [w:] Балканска слика на светот. Зборник од меѓународната научна работилница одржана во Скопје на 5-6 декември 2005 година. Приредувач Ката Ќулавкова. Скопје 2006, сс. 51–62.

63. O kategoriji „svoj” i „tudji” u kolonijalnoj i postkolonijalnoj kritici, [w:] Svoj – tudj. Slika drugoga u balkanskim i srednjoevropskim književnostima. Institut za književnost i umetnost. Urednik Miodrag Maticki, Beograd 2006, s. 55-60.

Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym, [w:] OS lamnigu – drugi. Zbornik izabranih radovatriju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002. Osijek – Budimpešta prosinaca 2003.-siječnja 2004., Poznań listopada 2005.). Osijek 2006, ss. 71-86.

Współczesne polskie i macedońskie autodefinicje tożsamości. Przekształcenia i funkcje, [w:] Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 6. Red. M. Karanfilovski, G. Ljorovska. Skopje 2007, ss. 45-56.

Transformacja południowosłowiańskich idei narodowych na przełomie XIX i XX wieku. „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich“, Rzeszów 2006, nr 6, ss. 59-72.

Balkanski hodočasnik na bespućima Evrope. „Književne novine“. God. LIX, br. 1138, (februar 2007), s. 19.

Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym, [w:] Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań 2007, s. 539

Hrvatska književnost na Sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju, [w:] 28. Zagrebački književni razgovori. Hrvatska književnost na europskim sveučilištima. Zagreb 11.-14. listopada 2007., DHK, ur. Ana Janković Čikos, s. 118-125.

Obraz Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym III Rzeczpospolitej (po 1989 roku), [w], Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Tom dedykowany XIV Kongresowi Slawistów, Ochryda 10-17 IX 2008 roku. Wydawnictwo UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 23. Red. Bogusław Zieliński. Poznań 2008, ss. 35-50.

Funkcje współczesnych południowosłowiańskich dyskursów tożsamości kulturowej i narodowej, [w:] Зборник на резимеа.. Книжевност, Култура, Фолклор, Историја на славистика, Т. 2, Тематски блокови. Уредник Науме Радически, Снежана Веновска Антевска. Меѓународен Конгрес на Слависти, Охрид септемеври 2008. Скопје 2008, s. 372

Strategije kreiranja stvarnosti u srpskoj postmodernističkoj prozi. Književnost i stvarnost. „Zbornik radova MSC” 37/2. Urednici J. Delić, B. Suvajdzić, T. Brajović i drugi, Beograd 2008, s. 381-387

Kroatistika na sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju. „Croatian studies review. Časopis za hrvatske studije”. Split, Waterloo, Zagreb: Vol. 5, 2008, ss. 154-160.

Njegoš u srpskom i crnogorskom književnom o kulturnom kanonu, [w:]: „Njegoševi dani“, Cetinje 27-29. jun 2008. Zbornik radova, red. T. Bečanović, R. Glušica, Z. Andrijašević, M. Ivanović, Nikšić 2009, s. 9-26.

Dimenzije srpskog prostora u prozi Dobrice Ćosića. Savremena srpska proza. Zbornik broj 21. 14-17. oktobar 2008. Trstenik 2009, s. 47-60.

Stereotypizacja Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym III Rzeczypospolitej (po 1989 roku). „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, Literatura, Kultura”. Łódź Nr. 6, 2009, ss. 11-24.

Иво Андрич, Иван Вазов и Христо Ботев като автори на междукултурен диалог: традиция, канон, идеи. Паисиеви Четения. „Научни Трудове”, том 46, кн. 1, сб. Б. Филология. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Пловдив 2008.

Spadkobiercy Aleksandrowego dziedzictwa, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań 2009, s. 15–31.

O modelach współczesnej rekonstrukcji macedońskiego procesu kulturowego i narodowego, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań 2009, s. 125–139 [ powtórzona edycja]

Słowiańszczyzna Południowa w polskim dyskursie publicznym III Rzeczypospolitej (po 1989 roku), [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

Simo Matavulj kao pisac regionalizma i pograničija, [w:] Simo Matavulj – delo u vremenu. Zbornik radova sa međunarodnog skupa Književno delo Sime Matavulja (29. i 30 maj 2008). Ur. Dušan Ivanić, Dragana Vukićević. Beograd 2011, s. 301-314.

Suvremeni hrvatski europski diskursi „Kroatologija“. Časopis Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2(2011)2, ss.  190-204.

Тоталитаризмът като чума и проказа. Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Пловдив, том 48, кн.1, сб. Б, 2010. Филология, с. 139-148.

Srpska himnografija u komparativnom kluču, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Srpska književnost i evropska književnost“. Beograd 2010, t. 40/2, ss. 607–616.

Појам Средње Европе у књижевности и културиСредња Европа, Југославија, Србија. „Književna istorija”, XLIII, 145, 2011  (775–794).

Luča duše Mirka Kovača. Književnost između etike i estetike. „Riječ“. Časopis za nauku o jeziku i književnosti. Nikšić, Nova serija, br. 4. 2010, s. 185–190.

Slika Austro-Ugarske u stvaralaštvu Ive Andrića, [w:] Tošović, Branko (Hg./Ur.). Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922). Graz–Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2011, ss. 409-416.

   88.  Gustaw Herling-Grudzinski, ili o biblijskoj trajnosti zla. „Republika“. Mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. Zagreb, God. LXVII, 2011, br. 7-8, s. 106–110.

Ideje crnogorske himnografije, [w:] „Njegoševi dani 3“. Zbornik radova. Nikšić, 1-3 septembra 2010. godine. Nikšić 2011, ss. 21-29.Hymnografia macedońska na tle ogólnosłowiańskim, [w:] Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 8. Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii. Skopje 2011, s. 65–74.Dom i twierdza. Idee hymnografii czarnogórskiej, [w:] Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze. Pod red. Moniki Wójciak i Marcina Telickiego. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 57-68.Krize a cesty k obnově současné slavistiky.   [In:]  Международная славистика в прошлом  и настоящем:  проблемы  методологии и кризис организации. Специальный номер журнала  „Новая Русистика”,  2012. Ред. Иво Поспишил. Brno 2012, s. 57-62.

Suvremeni hrvatski diskursi. „Kroatologija“, God. 2, br. 2. Zagreb 2011 [wyszedł w 2012], ss. 205-222.

Слаби страни и шансове за съвременната славистика, „Научни Трудове, Хилология”, Том. 49, кн.1, сб. б, Red. Zorżeta Czolakowa, Elena Getowa. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 9-16.

Болевые точки и шансы современной славистики.Кризис и пути обновления,     [в:] Славянский мир: единство и многообразие. Международный научно-практический симпозиум, посвященный Дню славянской  письменности. Доклады. Санкт-Петербург, 2012, сс.33-38.

Tito jako antybohater komunistycznego świata, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie, red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Warszawa – Kraków 2012, s. 179-194.

Słowiańskie hymny narodowe z perspektywy przełomu XX i XXI wieku, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013. Warszawa 2012, ss. 155-166.

La mythification de l’Espace de l’Europe centrale dans la littérature serbe contemporaine, [w:] La littérature serbe dans le contexte européen. Texte, contexte et intertextualité, pod red. M. Srebro, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitane, Paris 2013, s. 321-340.
99. Славянские гимны  на рубеже XXXXI веков. [В:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы V международной научно-практической конференции, Иркутск 2013, с. 66-73.

Gorski vijenac ili o trajnosti romantičarske paradigme, [w:] Njegoš u ogledalima vjekova. Red. S. Anđelković i Paul-Luis Thmas. Paris-Podgorica 2013.

Identitet male otadžbine u prozi Mirka Kovača, [w:] Njegoševi dani 4. Zbornik radova. Kotor, 31 avgusta, 1, 2 i 3 septembra 2011. Nikšić 2013, s. 235-246.

Profil wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich”,  „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2, nr 4/2013, ss. 319-324.

103  Gorski vijenac ili o trajnosti romantičarske paradigme, [w:] Njegoš u ogledalima vjekova, red. S. Anđelković i Paul-Luis Thomas, ss. 25-38, Universite Paris-Sorbonne, Paris, Fakultet dramskih umetnosti, Cetinje, Paris-Cetinje, 2013.

Проблемы историко-культурного развития славянских стран,[w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее, red. А. Х. Никитина, Т.А. Заиндинова, Иркутский государственный лингвистический университет, Иркутск, 2013, s. 66-73

Identitet male otadžbine u prozi Mirka Kovača, [w:] Njegoševi dani 4. Zbornik radova, red. T. Bečanović, Filozofski fakultet u Nikšiću, Niksić, 2013, ss. 235-246.

Chorwacja w polskim dyskursie publicznym. Między Dayton a akcesją do Unii Europejskiej, [w:] Spotkania polsko-chorwackie, red. Bogusław Zieliński, Tadeusz Olszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, s. 187-202.

Hrvatska u poljskome javnome diskursu, [w:] Kultura, identitet, društvo, red. Miljenko Brekalo and all, Odjel za kulturologiju – Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Osijek- Zagreb, 2014, ss. 51-63.

W kręgu opracowań fundamentalnych, POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE , tom 2015, nr 8, ss. 441-446

Гимны России, СССР. Hymny Rosji, ZSRR. Anthems of Russia, the USSR, [w:] Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, red. Janusz Dobieszewski, ss. 80-87, Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii, Warszawa, 2015.

Moja historia Wydziału, czyli slawistyczna relacja w czterech odsłonach, [w:] Nasze tradycje. 25 lat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, red. Bogumiła Kaniewska, Anna Piotrowicz, Wydawnictwo TeatrStudio, Poznań, 2015, s. 57-64.

Veliki rat u prozi Dobrice Ćosića i Aleksandra Gatalice, [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане , red. Злата Бојови, Међународни славистички центар на Филолошком факултету у Београду, Београд, 2015, s. 457-463.

Vuk kao utemelitelj nacionalnog i književnog kanona. Interpretacije i reinterpretacije, [w:] Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864-2014), red. Nada Milošević- Đorđević, Serbska Akademia Nauk i Sztuk, Belgrad, 2015, s. 591-605.

Uroda i mądrość konstrukcji binarnej. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2016/10, nr 10/2016, s. 479-486.

Четвърт век българистика в университета Адам Мицкевич в Познан. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2016/10, nr 10/2016, s. 479-495.

Europa Środkowa jako refleks reprezentacji Habsburgów i Cekanii w literaturze i tradycji serbskiej i polskiej, [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Anna Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2016, s. 325-348.

Srpska tradicija u romanima Gorana Petrovića Opsada crkve svetoga Spasa (1997) i Save Damjanova (2014) Itika jeropolitika@Vuk, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane, t. 45/2, red. Ljiljana Juhas Georgijevska, Jovan Delić, Snežana Samardžija, Radivoje Mikić, Dušan Ivanić, Boško Suvajdžić, Zorica Nestorović, Slavko Petaković, Predrag Petrović, Milan Aleksić, , Univerzitet u Beogradu; Boško Suvajdžić, Belgrad, 2016, s. 457-463.

Rok tekstovi izmedju parahimne i manifesta, [w:] Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova sa X medjunarodnog skupa u Kragujevcu (23-25. X 2015). T. II: Rock, red. Dragan Bošković, Časlav Nikolić, Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, Kragujevac 2016, s. 63-72.

Verterizam u srpskom realizmu i poljskom pozitivizmu: Lazar Lazarević i Boleslav Prus,w: Душан Иванић (Зборник са међународног научног округлог стола), red. Драган Бошковић и Драгана Вукићевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Крагујевац 2016, s. 69-78.

Фолклорното лице рокот. Skaldowie и Леб и Сол, [w:] Balcanoslavica 40-44/2016, red. Eli Luceska. Institute of Old Slavic Culture Prilep, Prilep 2016, s. 143-151.

Central Europe at the crossroads: controversies of geopolitics and culture, [w:]Pannonium”, red. Damir Matanović. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education, Osijek 2016, s. 9-27.

Rewizje i rekonstrukcje konfesyjnych kodów w powieści serbskiej XX wieku: Borislav Stanković, Ivo Andrić, Goran Petrović, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016. s. 387-402.

Srpski voz za Evropu, [w:] Narativna polifonija Janka Vujinovića. Zbornik, red. Milan Lukić, Marko Nedić. Filip Višnjić, Belgrad 2016, s. 196-203.

Na zawsze pozostaniesz w tej Bośni, której poszukiwałeś. Wspomnienie o dr. hab. Marinko Zekiciu (1969-2017), „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2018, nr 14, s. 397-400.

Umiar, spokój, dyscyplina jako zasada świata powieściowego Ivo Andricia, [w:] Złoty środek, red. Grzegorz Raubo, Krzysztof Trybuś. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 355-368.

Wojny zapamiętane, wojny zapisane. Obraz trzech wojen „bałkańskich” w literaturze serbskiej, [w:] Słowiańska pamięć. Slavic Memory, red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Marcin Filipowicz. Libron – Filip Lohner, Kraków 2017, s. 107-122.

Modern Slavonic Studies in View of Current Threars and Oportunites of Further Development, [w:] Education and Research across Time and Space, red. Biljana Cvetkova-Dimov, University St. Kliment Ohridski. Faculty of Education. Bitola 2017, s. 240-245.

Drugi Njegošev život, [w:] Njegoševi dani 6. Zbornik radova, red. Tatjana Đurišić-Bečanović, Rajka Glušica, Nataša Jovović. Filoloski fakultet Nikšič, Univerzitet Crne Gore. Nikšić 2017, s. 25-40.

Idea wspólnoty w polskich i jugosłowiańskich tekstach rocka lat 80., [w:] Słowa i ludzie. Kulturowe aspekty komunikacji międzyludzkiej, red. Katarzyna Kondzioła-Pich, Anna Pięcińska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2017, s. 150-167.

Kriza humanistike, društva ili tržišta – pogled iz poljske perspektive. „Društvene i humanističke studije – Social Sciences and Humanities Studies”, tom 2018, nr 3 (6), s. 11-26.

Profesor Halina Janaszek-Ivaničkova jako orędowniczka komparatystyki nowoczesnej w czasach beznadziejnych, trudnych i przełomowych. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 14, s. 367-390.

Pejzaž Dragutina Tadijanovića: estetika i identitet, [w:] Tadijno stoljeće: povijest, kultura, identitet, red. Damir Matanović, Amira Turbić Hadžagić, Emina Berbić Kolar, Bogusław Zieliński. Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Osijek-Poznań, 2018, s. 169-186.

Hymnografia krajów byłej Jugosławii po 1989 roku, [w:] Z Polskich Studiów Slawistycznych, red. Bogusław Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2018, s. 313-322.

Skanderbeg w tradycji polskiej, chorwackiej i serbskiej: konteksty dialogu międzykulturowego, [w:] Skanderbeg. Rewizje, reprezentacje, reminiscencje, red. Bogusław Zieliński, Agata Rogoś. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2018, s. 107-125.

133. Игра и карневализација српске књижевности и културе. Од усмене књижевности до етно-рока [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 47/2, red. Ljiljana Juhas Georgijevska, Jovan Delić, Snežana Samardžija i in. Univerzitet u Beogradu. Belgrad 2018, s. 185-194.

Povijesne i suvremene kontroverzije oko ideje Međumorja. Pogled iz poljske perspektive, [w:] Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća Povijest, kultura, književnost, red. Maciej Czerwiński, Damir Agičić. Zagrzeb 2018, s. 115-128.

Wielka Wojna w tradycji polskiej i serbskiej: Józef Wittlin i Miloš Crnjanski, w: Galicja 1916: plus/minus dziesięć lat. (Przestrzenie dyskursów: historia, literatury, kultury, języki), red. Andrzej Borkowski, Roman Mnich. [i]WN Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Siedlce 2018, s. 99-114.

Zapadno- i južnoslavenski romantizmi kao epoha demokratizacije kulture. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 17 (2019), nr 17, s. 321-333.

Запомнившиеся войны, записанные войны. Представление трех «балканских» войн в сербской литературе,[w:]Pamiatvs. istoria. Obrazy proszłogo w chudożestwiennoj praktikie sowriemiennych Literatur Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropy”, red. Irina Adelgejm. Moskwa 2019, s. 177-195.

Poezja Dragana Boškovicia, czyli wielka ucieczka, [w:] Bogurodzica, The Clash i To miasto, red. Marta Andrzejak. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 23-36.

Osveta i ubistvo kao čin romantičarskog radikalizma u Njegoševom Gorskom vijencu i Konradu Vallenrodu Adama Mickjeviča, [w:] Njegoševi dani 7. Zbornik radova, red. Tatjana Djurišić-Bečanović. Filološki fakultet, Nikšić. Nikšić 2019, s. 31-49.

Własne wśród bliskiego, dalszego i odległego, [w:] Studia o literaturze Bośni i Hercegowiny, red. Marta Andrzejak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2019, s. 7-18.

Halina Pańczyk (1915–1997) — od polonistyki do wtajemniczeń slawistycznych, [w:] Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019). Nauka o literaturze (po roku 1945). Tom 3, red. Seweryna Wysłouch i in. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2019, s. 267-289.

Recenzje, słowa wstępne

W. Loranz: Sztuka  i  społeczeństwo  w  programie artystycznym polskiego modernizmu 1897 –  1907.  Kraków  1973. „Zbornik za slavistiku”. Novi Sad 1978, nr 14,  s.  181 – 182.

II Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Język, Literatura i Kultura Słowian – dawniej i dziś. Poznań, 22 – 24 września 1994 r. „Slavia Occidentalis” 1994, nr 51, s. 151-152.

II. Međunarodna slavistička konferencija Jezik, literatura i kultura Slovena-nekad i sad.. „Zbornik Matice srpske za slavistiku”. Nowy Sad, R.46-47:1994, s. 318 – 320.

Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku. Międzynarodowa konferencja slawistyczna Poznań-Obrzycko. „Życie Uniwersyteckie”. Poznań 2000, nr 7-9 (87-89), s. 25-26.

Међународна славистичка конференција. Језик, књижевност и култура Словена – некад и сад III. Познањ, 23 – 25. септембра 1999. „Филолошки преглед. Часопис за страну филологију. Revue de Philologie”. Belgrad, XXVII, R.2000:1, s. 155-157.

Međunarodna naučna konferencija: Nastava slovenskih jezika i književnosti na pragu novog veka. Poznanj – Obžicko, 1 – 2 april 2000. „Slavistika”. Beograd 2001, Knj. V:2001, s. 313-315.

Słowo wstępne, [w:] Slawistyka u progu nowego wieku. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, s. 7-8.

Przedmowa, [w:] Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, s. 9-12.

Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy Środkowej. „Życie Uniwersyteckie”, 2001, nr 11-12 (103-104), s. 22-24.

III Międzynarodowa konferencja slawistyczna: Język, Literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III. Poznań 23 – 25 IX 1999. „Slavia Occidentalis”. Poznań, t. 58 (2001), s. 280-282.

Przedmowa, [w:] Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, s. 7.

Narodowy i ponadnarodowy model kultury a Idea Europy Środkowej. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Poznań – Obrzycko, 4 – 6 X 2001). „Pamiętnik Słowiański”, T. LII:2002, s. 99-102.

Foreword, [w:] The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. By Bogusław Zieliński. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, s. 7.

Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy Środkowej. Międzynarodowa konferencja slawistyczna, Poznań–Obrzycko, 4–6 X 2001, [w:] „Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік”. Выпуск 23. Рэдактар І. Ф. Штэйнер. Гомель 2003, s. 84 – 88.

Međunarodna naučna konferencija: Nastava slovenskih jezika i književnosti na pragu novog veka. Poznanj – Obžicko, 1 – 2 april 2000. „Slavistika”. Beograd 2001, Knj. V:2001, s. 313-315.

Tomasz Teodor Jeż „Jerzy Czarny (Kara Georgi) życie i czyny jego. „Kultura i Edukacja”. Toruń 2005, nr 1, ss. 140-143.

Krajobraz po transformacji. „Przegląd Humanistyczny“. R. LI, 2007, nr 3 (402), s. 121-127.

XV International Congress of Slavists, т. 2, Беларуская навука. Mińsk, 2013.

Publicystyka   (Wybór)

Nauka polska  w  Ameryce.  (48.  Zjazd   Polskiego   Instytutu  Naukowego  w  Ameryce  w  oczach  obserwatora  z  Polski).  „Nowy Dziennik”. Nowy Jork. R. XX: 30 VI-1 VII 1990, s.4, 11.

Wojna z resztą świata. „Wprost” 1991, nr 49, s. 32-33.

Wirus nacjonalizmu. „Wprost” 1992, nr 1, s. 38 – 39.

Droga do faszyzmu. Rozmowa z Milovanem Đilasem.  „Wprost”  1992, nr 7, s. 34-36.

Wieszcz wojny. „Wprost” 1992, nr 31, s. 35-36.

Serbski Mesjasz. Rozmowa  z  Dobricą  Cosiciem.  „Wprost”  1992, nr 42, s. 50, 52-53.

Kraj bez ziemi. „Wprost” 1992, nr 50, s. 57 – 59.

Kalifornijski sen. Rozmowa z  Milanem  Paniciem.  „Wprost”  1993, nr 1, s. 57-59.

Serbskie obrachunki. „Arkusz” [dodatek] „Głos  Wielkopolski”  z 23 VII 1992.

Prostego rozwiązania nie ma. Wywiad z Z. Đinđiciem.  „Głos Wielkopolski” z 15 IV 1992, s. 15.

Braterstwo krwi. „Wprost” 1993, nr 12, s. 48-49, 53. (Zapis debaty „okrągłego stołu” tygodnika WPROST, w której udział wzięli  Adil Zulfikarpašić, Milan Komnenić, Ivan Zvonimir Čičak.

Poljska viza za kroatistiku.  (Wywiad). Vjesnik.  Hrvatski  politički dnevnik. R.:LIV, nr 16 364; 17 IV 1993, s. 11.

Święta wojna? Rozmowa  z  księdzem  kardynałem  F.  Kuhariciem. „Wprost” 1993, nr 19, s. 50.

Faszyzm po bałkańsku. „Wprost” 1993, nr 23, s. 48-50

Czerwony faszyzm. „Wprost” 1993, nr 37, s. 55

Logika słusznych błędów. „Wprost” 1994, nr 12, s. 50

Historia bez końca. Rozmowa z Milovanem Đilasem. „Tygodnik  Powszechny”. Kraków 1994, nr 45 (2365) z 6 XI 1995 r., s. 5

Pierwszy europejski muzułmanin. „Wprost” 1995, nr 7, s. 44 – 45.

Tito i ja. Rozmowa z Milovanem Đilasem. „Wprost” 1995, nr 20, s. 70-71.

miejsce pobytu

Bogusław Zieliński o sobie:

W wolnym czasie oddaję się przygodzie na motocyklu.

-->