UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Adriana Kovacheva

dr Adriana Kovacheva
Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
email: anikovacheva@gmail.com
dyżur:

Literaturoznawczyni, slawistka i tłumaczka, członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Zajmuje się teorią i historią przekładu, a także performatywnością procesu tłumaczenia. Opisuje i analizuje polsko-bułgarskie stosunki literackie w drugiej połowie XX wieku, uwzględniając ich wpływ na biografie twórców oraz na recepcję literatury polskiej w Bułgarii.

najważniejsze publikacje

1. Kovacheva A., (Не)забележимата преводачка. Еманципационни преводни практики на Дора Габе, Издателство „Фабер”. Книгоиздаване и полиграфия, Велико Търново, 2017. [ISBN 978-619-00-0701-2]
3. Kovacheva A., Преводаческата стратегия на Дора Габе – между традицията и феминистичното разбиране за соматичното преживяване на преводача, Език и литература, tom 1, nr 1-2, ss. 143-154, Adres internetowy: http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/1-2/11-A.Kovacheva-BG.pdf, 2017.
3. Kovacheva A., Ścieżkami tłumaczy. Poezje polska w Bułgarii w latach 1956-1989, Wydawnictwo Pasaże, Kraków, 2016. [ISBN 9788364511264]
4. Kovacheva A., Szymborska zwielokrotniona w tłumaczeniu, w: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Krzysztof Skibski, Wydawnictwo Pasaże, Kraków, 2015, ss. 386-401.
5. Kovacheva A., Niewinność przekładów – Konstanty Ildefons Gałczyński w zwierciadle przekładów Pyrwana Stefanowa, w: Bułgaria. Tradycyjna i nowoczesna, red. Patryk Borowiak, Adriana Kovacheva, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, 2015, ss. 87-94.
6. Kovacheva A., Paradoksy antologizacji poezji polskiej w przekładach na język bułgarski, Przekłady Literatur Słowiańskich , tom 4, nr 4, 2014, ss. 208-223.
7. Kovacheva A., Narrator w stanie przekładzie (o polskich tłumaczeniach prozy Jordana Radiczkowa), w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Kraskowska, Warwszawa 2012, ss. 372-379.
8. Kovacheva A., Przekłady palimpsestowe i pola władzy, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładu, red. Agnieszka Gajewska, Poznań 2012, ss. 127-132.
9. Kovacheva A., Поетически мълчания и срещи. За поезията и преводите на Блага Димитрова и Вислава Шимборска, w: Литературен вестник 2012, nr 22, ss. 18-19. Adres internetowy: http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1285.pdf
10. Kovacheva A., Found in Translation: Dora Gabe, Slava Shtiplieva and Anastasia Gancheva in the Editorial Office of „The Polish-Bulgarian Review”, Przekładaniec, nr 24, ss. 145-163, 2010. Adres internetowy: https://www.wuj.pl/UserFiles/File/Przekladaniec%20ENG/Przekladaniec_24_EN%2010.pdf

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Encyklopedia gender

Wielkopolski słownik pisarek

Women Writers in History – Towards a New Understanding of European Literary Culture

instytucja przyjmująca

MNiSW/NCN, nr 2268/H03/2010/38, kierowniczka prof. dr hab. Maria Janion

nr RoM V/062-1-17/11, kierowniczka prof. dr hab. Ewa Kraskowska

COST European Cooperation in Science and Technology (ERA), COST Action: IS0901, kierowniczka Dr Suzan van Dijk

czas trwania

2010 – 2012

2011

2011–2013

miejsce pobytu

Adriana Kovacheva o sobie:

Prywatnie mama i kociara, a także słuchaczka studiów z zakresu techniki weterynarii. Lubię miasta nad rzekami i feministyczne kooperatywy.

-->