„Bohemistyka”

 Czym ma być „Bohemistyka”? Przede wszystkim pełną i rzetelną informacją oraz skuteczną pomocą dla wszystkich bohemistów w pierwszym rzędzie w Polsce.  W tym celu ma to być organ wymiany myśli, wątpliwości, a także zdobytych doświadczeń, organ, który będzie zapoznawał odbiorcę z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami etc., możliwie najlepszą formą przekazu informacji i myśli bohemistycznej. Z tego względu wzorem dla „Bohemistyki” stały się takie pisma, jak „Nase řeč”, „Česká literatura” i „Český jazyk a literatura”, od których przejąłem również strukturę pisma i jego format.

Stawiając sobie jako jeden z punktów programu zbliżenie pracowników naukowych oraz sympatyków, zajmujących się lub interesujących się zagadnieniami bohemistycznymi, czasopismo to będzie zawierać – obok działu naukowego – dział recenzji i dział sprawozdawczy. Dlatego postanowiłem skupić się na trzech podstawowych celach, uwzględnionych w strukturze pisma w formie działów. Są to:

1. Dział naukowy, gdzie będą informacje o aktualnym stanie i dorobku naukowo-badawczym bohemistyki oraz gdzie będą zamieszczane artykuły z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa czeskiego, także prace komparatystyczne.
2. Dział recenzji, omówień i not, w którym znajdą się informacje o książkach bohemistycznych, ukazujących się na czeskim, polskim i światowym rynku wydawniczym. Ułatwi to odbiorcy szybszą orientację w nowościach, dlatego treść czasopisma będą uzupełniać: przegląd krytyczny ruchu wydawniczego, przegląd nowości oraz omówienia prac naukowych.
3. Dział kronikarski, w którym chciałbym informować czytelników o ośrodkach bohemistycznych w świecie, jubileuszach czeskich i światowych bohemistów, konferencjach naukowych poświęconych problematyce języka i literatury czeskiej etc., informacje pożyteczne i możliwie pełne. Będą tu zamieszczane także sprawozdania z konferencji naukowych, artykuły rocznicowe i jubileuszowe polskich i światowych bohemistów, a także sprawozdania z działalności instytucji i organizacji bohemistycznych w świecie.

Czy cele te zostaną zrealizowane, będzie zależeć nie tylko ode mnie czy od osób wchodzących w skład redakcji pisma. Winniśmy wszyscy włączyć się w redagowanie „Bohemistyki”, aby problematyka ta mogła być właściwie propagowana. Od harmonijnej i planowej współpracy będzie zależeć także wartość tego czasopisma. Dlatego też zwracam się do wszystkich Czytelników z gorącą prośbą, by nie byli tylko odbiorcami, lecz zechcieli być także współtwórcami. Nie chcę krępować nikogo formą współpracy. Każdy głos czy to artykuł, czy recenzja, sprawozdanie z konferencji naukowej, informacja, wszystko może mieć cenne znaczenie i wartość praktyczną, wszystko może mieć wpływ na oblicze pisma. Dzięki współpracy nie będzie ono martwym drukiem, lecz żywym słowem, stanowiącym pomost pomiędzy bohemistami i ośrodkami bohemistycznymi w Czechach i poza ich granicami. Łamy „Bohemistyki” stoją otworem dla wszystkich, którzy podejmą współpracę.

                                Redakcja „Bohemistyki”                                                                  

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

ul. Aleksandra Fredry 10

61-701 Poznań

bohemistyka@amu.edu.pl

http://www.bohemistyka.pl/

Czasopismo „Bohemistyka” wydawane jest od 2001 roku przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

 

Facebook