UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Sylwetki Absolwentów poszczególnych kierunków

w filologii chorwackiej nie uwzględnia specjalizacji nauczycielskiej.

Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA SERBSKA

Założeniem studiów I stopnia na kierunku filologia serbska i chorwacka jest, aby absolwent posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, Bośni i Hercegowiny oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkole i w mediach po uprzednim uzupełnieniu wykształcenia wymaganego do wykonywania tego zawodu), a także posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego (kompetencja międzykulturowa i komunikacyjna). Z tego względu powinien on umieć gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o krajach specjalizacji. Studenci zapoznają się ponadto ze specyfiką krajów sąsiednich, ich przeszłością, cywilizacją, kulturą i literaturą, co oferuje orientację w szerszym kontekście południowosłowiańskim i bałkańskim.

Program studiów jest nastawiony na to, aby absolwent opanował język serbski na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B2.

Program studiów posiada taki charakter, że – poza koniecznym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia, po wybraniu jednej z trzech proponowanych specjalizacji (przekładu funkcjonalnego, turystyki kulturowej bądź komunikacji kulturowej) zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy o kraju studiów niezbędnej dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz szerokich rzesz osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny południowej i zachodniej. Program studiów filologii serbskiej nie uwzględnia specjalizacji nauczycielskiej.

Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA

Absolwent studiów licencjackich na kierunku filologia: specjalność filologia słowiańska i filologia polska otrzymuje tytuł licencjata filologii słowiańskiej i filologii polskiej. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego (na poziomie C1), posiada wykształcenie z zakresu historii literatury, historii i sztuki wybranego kraju słowiańskiego oraz z zakresu historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim. W formułę studiów wpisane jest osiągnięcie ogólnego wykształcenia filologicznego oraz sprawności translatorskiej. Poza językiem kierunkowym (rosyjskim), studenci kontynuują naukę jednego z języków konferencyjnych. Zapoznają się ponadto ze specyfiką krajów słowiańskich, ich przeszłością, cywilizacją, kulturą i literaturą, co ułatwia orientację w szerszym kontekście regionalnym.

Program studiów posiada taki charakter, że – poza koniecznym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia zdobycie wiadomości o kulturze krajów słowiańskich i kulturze polskiej niezbędnej dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny.

Oferta programowa na studiach slawistyczno-polonistycznych obejmuje blok przedmiotów pedagogicznych, których wybór daje studentom uprawnienia nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego. Przyszli nauczyciele muszą zaliczyć 270 godzin przedmiotów pedagogicznych (psychologii, pedagogiki i metodyki języka polskiego), zdać egzaminy z tych przedmiotów oraz odbyć i zaliczyć dwie dziesięciotygodniowe praktyki pedagogiczne.

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA CZESKA

Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę w zakresie filologii czeskiej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język czeski na poziomie B2, a także język obcy (zachodni) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, samorządu lokalnego, w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

STUDIA II STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU BAŁKANISTYKA

Absolwent unikatowego kierunku bałkanistyka posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości dwóch języków regionu, z grona języków słowiańskich, jednego spośród języków: bułgarskiego/macedońskiego/serbskiego (poziom sprawności językowej B1) oraz z niesłowiańskich, jednego spośród języków: albańskiego/greckiego/rumuńskiego/tureckiego (poziom sprawności językowej B1). Poza dwoma językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (język konferencyjny). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich. Zdobyta wiedza obejmuje konfesyjny wymiar bałkańskiej przestrzeni kulturowej oraz relacje między islamem, prawosławiem i katolicyzmem.

Realizowane przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka, literatury, historii oraz etnologii i antropologii Bałkanów umożliwiają studentowi uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu bałkańskiej przestrzeni kulturowej i społecznej. Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.
Absolwent bałkanistyki będzie posiadał przygotowanie do prowadzenia działalności analitycznej. Będzie miał kompetencje pozwalające na kontynuowanie wykształcenia na III stopniu studiów na kierunkach o profilu filologicznym, etnologicznym, antropologicznym bądź historycznym, zgodnie z zasadami określonymi przez uczelnię przyjmującą.

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA BUŁGARSKA

Absolwent studiów slawistycznych II stopnia w zakresie bułgarskiej powinien posiąść gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej (z reguły jednej) specjalizacji: translatorskiej oraz kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej, a także opanować język specjalności na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Powinien również umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami.

Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw.

W związku z powyższym absolwent studiów slawistycznych II stopnia powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie na podstawie informacji o kraju specjalności, a także posiadać szeroką kompetencję międzykulturową i być otwartym na inne języki i kultury.

Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Ponadto absolwent filologii bułgarskiej II stopnia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także posiadać gruntowne przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych. Dwuletnie studia slawistyczne II stopnia przygotowują absolwentów także do podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA CHORWACKA

Absolwent studiów slawistycznych II w zakresie filologii chorwackiej powinien posiąść gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej (z reguły jednej) specjalizacji: : translatorskiej oraz kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej, a także opanować język specjalności na poziomie biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Powinien również umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami.

Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw.

W związku z powyższym absolwent studiów slawistycznych II stopnia powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie na podstawie informacji o kraju specjalności, a także posiadać szeroką kompetencję międzykulturową i być otwartym na inne języki i kultury. Kilkuletnie obserwacje dowodzą, iż wielu naszych absolwentów doskonale odnajduje się na rynku turystycznym, pracując, jako piloci wycieczek oraz rezydenci, praktycznie wykorzystując posiadane kompetencje językowe (będące ogromnym atutem, wysoko cenionym przez pracodawców) oraz znajomość specyfiki kulturowej obszaru Słowiańszczyzny Południowej.

Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.
Ponadto absolwent filologii chorwackiej II stopnia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także mieć podstawy do podejmowania wyzwań badawczych. Dwuletnie studia slawistyczne II stopnia przygotowują absolwentów także do podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA SERBSKA

Absolwent studiów slawistycznych II w zakresie filologii serbskiej powinien posiąść gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej (z reguły jednej) specjalizacji: translatorskiej oraz kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej, a także opanować język specjalności na poziomie biegłości C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego. Powinien również umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami.

Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw.

W związku z powyższym absolwent studiów slawistycznych II stopnia powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie na podstawie informacji o kraju specjalności, a także posiadać szeroką kompetencję międzykulturową i być otwartym na inne języki i kultury.

Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.
Ponadto absolwent filologii serbskiej II stopnia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także mieć podstawy do podejmowania wyzwań badawczych. Dwuletnie studia slawistyczne II stopnia przygotowują absolwentów także do podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW SLAWISTYCZNO-POLONISTYCZNYCH

Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia: specjalność filologia słowiańska i filologia polska otrzymuje tytuł magistra filologii słowiańskiej i filologii polskiej.
Absolwent filologii słowiańskiej i filologii polskiej jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (na poziomie C2), posiada wykształcenie z zakresu historii literatury, historii i lektury wybranego kraju słowiańskiego oraz z zakresu historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim.

Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw.

W formułę studiów wpisane jest osiągnięcie ogólnego wykształcenia filologicznego oraz sprawności translatorskiej. Blok zajęć poświęconych zagadnieniom przekładu obejmuje zarówno teorię i praktykę przekładu literackiego – dla przyszłych tłumaczy literatury czeskiej na język polski – jak i funkcjonalnego: słuchacze konwersatorium zdobywają niezbędną wiedzę na temat tworzenia bazy przekładów dla rozmaitych firm, wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania komputerowego i posługiwania się specjalistyczną terminologią. Jedno ze spotkań poświęcone jest również praktyce przekładu audiowizualnego. Wśród zajęć fakultatywnych na studiach II stopnia znajduje się także seminarium poświęcone historii czeskiego filmu: jego uczestnicy mają okazję wysłuchać prelekcji na temat najważniejszych czeskich dzieł filmowych, usytuowanych na tle istotnych nurtów kinematografii europejskiej i amerykańskiej, obejrzeć je w ramach zajęć i przedyskutować.

Studenci tego kierunku zapoznają się ponadto ze specyfiką krajów słowiańskich, ich przeszłością, cywilizacją, kulturą i literaturą, co ułatwia orientację w szerszym kontekście regionalnym.
Program studiów posiada taki charakter, że – poza koniecznym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia zdobycie wiadomości o kulturze krajów słowiańskich i kulturze polskiej niezbędnej dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny.

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU BALKAN STUDIES

GRADUATE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

The student of the unique Balkan studies gains practical knowledge of two regional languages – one is Slavonic chosen from Bulgarian, Macedonian, and Serbian (level B1) and one non-Slavonic from among Albanian, Greek, Romanian and Turkish (level B1). The practical knowledge of those languages is supplemented with comprehensive studies of Balkan contemporary literature and current cultural, social, political and economic transformations in the Balkans.
The interdisciplinary character of the programme, including research methods of language and literature studies, ethnology, history and political science gives knowledge about the linguistic, ethnic and political conditions, including the identity issues, and their current forms in Balkan countries. The specific merger of those four realms of science leads to the attainment of skills necessary to synthesizing and applying those theories in practice. Students learn to think in terms of the dialectics of analysis and synthesis, to formulate and verify hypotheses and evaluate the current cultural, politic and economic phenomena in the Balkans.
The graduate will be highly competent in cultural and social analysis. Prospective jobs include national and self-government administration, national institutions, European Union authorities, cultural, educational, publishing institutions, foundations, economic institutions and mass media.
A graduate of the unique Balkan studies will be well prepared to undertake research and enter PhD studies.

ALL LECTURES AND SEMINARS WILL BE DELIVERED IN ENGLISH. MA DISSERTATION MIGHT BE WRITTEN EITHER IN ENGLISH OR ONE OF THE LANGUAGES OF THE BALKANS.

-->