Zajęcia fakultatywne

zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowym

 

Dr Magdalena Baer

Podstawy brajla

Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń, semestr zimowy 2015/2016

Środa 18.45-20.15

Konwersatorium

Istnieje możliwość zadawania egzaminu

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami pisma punktowego dla niewidomych. Zajęcia mają formę ćwiczeń, po których zakończeniu studenci potrafią pisać i czytać pismo dotykowe.                       Prócz zdobywania umiejętności studenci zapoznają się także ze środowiskiem osób niewidomych, najczęstszymi chorobami prowadzącymi do ślepoty. Zajęcia są przeznaczone szczególnie dla osób, które w przyszłości planują p pracować w placówkach oświatowych, gdzie mogą się pojawiać osoby niewidome. Fakultet jest przeznaczony dla osób otwartych na nowe doświadczenia i chętnych do poszerzenia horyzontów.

***

Dr Wojciech Jóźwiak

Numizmatycznie o polityce, literaturze i sztuce

konwersatorium, bez egzaminu, grupa 15 osobowa

środa, 11.30-13.00, s. 284

Zajęcia mają na celu ukazanie roli monety, medalu, banknotu jako ważnego środka kreacji i utrwalania pamięci zbiorowej narodu poprzez prezentację konkretnych walorów numizmatycznych i ich ścisłych związków z oficjalną polityką historyczną państw słowiańskich na przestrzeni wieków.

***

Subiektwna historia kina bułgarskiego

Konwersatorium

30 godzin w I semestrze (trwa dwa semestry – łącznie 60 godzin) 2015/2016

Czwartek 18.45-

Kino bułgarskie

(nie przewiduje się egzaminu z fakultetu)
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią bułgarskiej kinematografii od końca lat czterdziestych XX wieku do współczesności. Prezentowane podczas zajęć filmy, ukazują najważniejsze momenty w rozwoju kina bułgarskiego, charakterystyczne zjawiska i motywy oraz ilustrują jego związki  z filmem europejskim i światowym.

 

Zapraszamy także do korzystania z oferty językowej IFS. Po wcześniejszym uzgodnieniu                  z lektorem jednego z języków słowiańskich (kurs początkujący dla I roku fil. bułgarskiej, serbskiej, chorwackiej, czeskiej, bałkanistyki – według planu zajęć dla tych kierunków studiów), można brać udział w lektoracie w ramach fakultetów.

————————————————————

Lista fakultetów w roku akademickim 2014/2015 

 fakultety 2014-2015 plan

1. dr Wojciech Jóźwiak – Subiektywna historia kina bułgarskiego

ECTS: 2

Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią bułgarskiej kinematografii od końca lat czterdziestych XX wieku do współczesności. Prezentowane podczas zajęć filmy, ukazują najważniejsze momenty w rozwoju kina bułgarskiego oraz ilustrują jego związki z filmem europejskim i światowym.

 

2. dr Emilian Prałat – Sztuka Bizancjum i europejski kontekst kulturowy (semestr zimowy, Instytut Historii Sztuki)Środa 16.45-18.15 Coll.Novum sala 401

ECTS: 2

Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

 

Celem zajęć jest ukazanie specyfiki sztuki bizantyjskiej oraz zarysowanie jej wpływu na sztukę okresów późniejszych, a także interferencje jakie wywołała wśród etnosów sąsiadujących z Bizancjum ze szczególnym uwzględnieniem Słowian. Nacisk położony zostanie na ukazanie zjawisk typowych i charakterystycznych wraz z równoległym zaprezentowaniem najważniejszych kreacji artystycznych. Jednocześnie prezentowany będzie kontekst kulturowy uwzględniający w sposób szczególny literaturę, dzieje polityczne i historię Bizancjum.

3. mgr Jan Pešina – Subiektywna historia kina czeskiego – Mistyfikacje i parodie filmowe

ECTS: 2

Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

 

Wspólnym mianownikiem filmów, które zostaną przedstawione na zajęciach fakultatywnych w semestrze zimowym  2013/2014, są mistyfikacja oraz gra konwencjami popularnych gatunków filmowych, takich jak kryminał, western, film s.f., kino akcji lub film biograficzny. Zajęcia będą się odbywać co drugi czwartek w sali 285 od godz. 18:45. Na pierwszych zajęciach (03.10.) zostanie wyświetlony „film kryminalny” Adéla ještě nevečeřela. Wsystkie filmy w oryginalnej wersji językowej.

 

4. dr Agata Jawoszek- Imigranci, uchodźcy, wygnańcy – wielokulturowość w kontekście migracji

 

Konwersatorium 30h

ECTS: 2

1 semestr ( z możliwością przedłużenia na 2)

Forma zaliczenia: prezentacja + egzamin ustny

 

Podczas zajęć przyjrzymy się problematyce wielokulturowości w kontekście ruchów migracyjnych we współczesnej Europie, z naciskiem na zagadnienia emigracji, uchodźstwa i przesiedleń z Bałkanów będących skutkiem przemian politycznych z przełomu tysiącleci.

Uczestnicy prowadzonych w formie konwersatorium zajęć zapoznają się z socjologiczno-kulturowymi aspektami przemieszczeń ludności, a dzięki dobranym lekturom oraz materiałom audio-wizualnym będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania bałkańskiej diaspory oraz modeli jej narodowej i kulturowej autoidentyfikacji w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Skandynawii.

 

5. dr Monika Wójciak – Kolonializm/zależność – postkolonializm/postzależność
Konwersatorium II semestr

ECTS: 2

II semestr 30h

Warunek zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny (zaangażowany) udział w ćwiczeniach.

 

OPIS: Podczas zajęć omówione zostanie zjawisko kolonializmu, jego źródła, mechanizmy i skutki. Studenci zapoznają sie z najważniejszymi tekstami teoretycznymi odnoszącymi się do problematyki kolonialnej i postkolonialnej. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się także kwestii kolonializmu w obrębie Europy Środkowej i Wschodniej, podejmiemy próbę rozpoznania specyfiki tej części świata i odpowiedzi na pytanie: czy kategorie stworzone przez zachodnich badaczy kolonializmu można zastosować do sytuacji i wydarzeń mających miejsce w obrębie Słowiańszczyzny? Zapoznamy się zatem także z propozycją i przesłaniem studiów postależnościowych, zainicjowanych przez rodzimych historyków i literaturoznawców. Konserwatorium będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy, teorie wykorzystamy do analizy tekstów kultury, lokalizując je w szerokim kontekście badań interdyscyplinarnych, transkulturowych, komparatystycznych.

 

6. mgr Joanna Wolska  Wybrane zagadnienia z kultury czeskiej

Konwersatorium 30h

ECTS: 2

1 semestr

Forma zaliczenia:  zaliczenie w formie ustnej

Celem zajęć prowadzonych w formie wykładu i konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami czeskiej kultury na przestrzeni wieków. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane sylwetki ciekawych twórców, ich filmy, spektakle, wystawy i ciekawe tym podobne. Odkrywanie nowych zjawisk kulturalnych jest głównym celem zajęć pod ogólnym tytułem „Wybrane zagadnienia z kultury czeskiej”. Ważnym ich elementem staną się wspólne wyprawy do miejsc, w których można zobaczyć, dotknąć, poczuć, posmakować czeskiej kultury.

7. Dr Petr  Dostalik Czeski język prawniczy

Konwersatorium 30h

ECTS: 2

10.10.2014-30.12.2014

Přednášky filologie – tematy zajęć

Forma zaliczenia:  zaliczenie w formie ustnej

Zajęcia prowadzone przez native speakera z Wydziału Prawa i Administracji.

Język prawniczy dostosowany do poziomu grupy.

Polecamy studentom II roku filologii czeskiej oraz studentom III, IV i V roku slaw-polu z jęz. czeskim.

————————————————————-

Opisy zajęć fakultatywnych IFS w roku akademickim 2013/2014

1. Dr Patryk Borowiak
MARKETING NAMING ONOMASTYKA
konwersatorium z elementami wykładu i warsztaty – 60 godzin
Dlaczego stolica Nowej Zelandii zmieniła nazwę? Czy Dreamliner zapewnia nam komfort? Co ma wspólnego marka Volkswagen z wiatrami, wiejącymi na chorwackim wybrzeżu Adriatyku, w Grecji, Francji czy Kaliforni? O2, C6, A4, czyli co mówią nazwy numeryczne. Jak znaną marką na świecie jest Filipopolis? Co mówią nazwy Twoich ulubionych sklepów?
Konwersatorium z elementami wykładu (I semestr) oraz warsztaty (II semestr)
pt. MARKETING NAMING ONOMASTYKA (ze wstępem do badań onomastycznych) szczególną uwagę skupiają na zjawisku chrematonimii jako fenomenie współczesności. Zajęcia mają na celu ukazanie współczesnych badań chrematonomastycznych w świetle marketingu i tendencji nazewniczych (por. naming/branding). Konwersatoria oraz warsztaty budują perspektywę interdyscyplinarną, ponieważ wiążą studia językoznawcze z takimi dyscyplinami i pojęciami jak popkultura, konsumpcjonizm, komunikacja, socjologia miasta oraz marketing, promocja i reklama. Materiał językowy, który jest analizowany podczas zajęć pochodzi przede wszystkim z Polski, innych państw słowiańskich oraz krajów anglosaskich.

2. Dr Magdalena Baer
Podstawy brajla
Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń , II semestr

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami pisma punktowego dla niewidomych. Zajęcia mają formę ćwiczeń, po których zakończeniu studenci potrafią pisać i czytać pismo dotykowe. Prócz zdobywania umiejętności studenci zapoznają się także ze środowiskiem osób niewidomych, najczęstszymi chorobami prowadzącymi do ślepoty. Zajęcia są przeznaczone szczególnie dla osób, które w przyszłości planują p pracować w placówkach oświatowych, gdzie mogą się pojawiać osoby niewidome. Fakultet jest przeznaczony dla osób otwartych na nowe doświadczenia i chętnych do poszerzenia horyzontów.

3. dr Wojciech Jóźwiak
Subiektywna historia kina bułgarskiego
Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią bułgarskiej kinematografii od końca lat czterdziestych XX wieku do współczesności. Prezentowane podczas zajęć filmy, ukazują najważniejsze momenty w rozwoju kina bułgarskiego oraz ilustrują jego związki z filmem europejskim i światowym.

4. mgr Jitka Rejhonova
Staroczeska literatura
Zajęcia fakultatywne 60h ćwiczeń
Opis: Treścią seminarium będzie odczyt i interpretacja wybranych dzieł staroczeskiej literatury, na przykładzie których studenci zapoznają się ze specyfiką tego rozległego okresu literatury czeskiej. Podczas wyboru tekstów będziemy brać pod uwagę aspekt czasowy, gatunkowy, językowy oraz aspekt funkcjonalności.

5. dr Agata Jawoszek
Trudne sąsiedztwo – stosunki etniczne na Bałkanach i w Europie Środkowej na przykładzie Bośni i Hercegowiny
Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

Podczas zajęć przyjrzymy się z nowej perspektywy problematyce etnicznej i geokulturowej na Bałkanach. W Bośni i Hercegowinie niczym w soczewce skupiają się etniczne, narodowe i kulturowe niepokoje przedstawicieli poszczególnych bałkańskich narodów. Przypadek bośniacki, może posłużyć jako doskonała egzemplifikacja zjawisk zachodzących we współczesnej Europie, szczególnie zaś w kontekście okcydentalizacji środowisk muzułmańskich (radykalizacja islamu, laicyzacja środowisk chrześcijańskich, migracje, konflikty, poszukiwanie modelu tożsamościowego). Analizując relacje między bośniackimi sąsiadami kilku wyznań (muzułmanie, prawosławni, katolicy) i narodowości (Boszniacy, Serbowie, Chorwaci, Romowie, Żydzi) i określając model ich wzajemnych relacji (separatyzm czy wielokulturowa koegzystencja?) postaramy się naszkicować mapę skomplikowanych i niejednoznacznych stosunków w regionie, w którym „sąsiad jest jak brat, a brat jak wróg”.

W tym celu omówimy koncepcję jugoslawizmu oraz poprzedzające ją unifikacyjne propozycje chorwackich, serbskich i bośniackich ideologów, podejmiemy próbę zdefiniowania kulturowego fenomenu komšiluka czyli sąsiedztwa na Bałkanach, przyjrzymy się bośniackiej mozaice kultur i religii oraz poszukamy odzwierciedlenia skomplikowanych bałkańskich stosunków sąsiedzkich w sztukach wizualnych, filmach, literaturze i muzyce popularnej. Przeanalizujemy także skandynawski, niemiecki i francuski model społeczeństwa wielokulturowego oraz odniesiemy się do zapomnianej już w Polsce tradycji zróżnicowanego, niejednorodnego pod względem etno-religijnym państwa.

Zajęcia w formie konwersatorium. Zakładany aktywny udział uczestników – praca w grupach, zadania teoretyczne, prowadzenie dyskusji, analiza filmów, fragmentów tekstów literackich itp.

6. Jan Pešina
Subiektywna historia kina czeskiego – Mistyfikacje i parodie filmowe
Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

Wspólnym mianownikiem filmów, które zostaną przedstawione na zajęciach fakultatywnych w semestrze zimowym 2013/2014, są mistyfikacja oraz gra konwencjami popularnych gatunków filmowych, takich jak kryminał, western, film s.f., kino akcji lub film biograficzny. Zajęcia będą się odbywać co drugi czwartek w sali 285 od godz. 18:45. Na pierwszych zajęciach (03.10.) zostanie wyświetlony „film kryminalny” Adéla ještě nevečeřela. Wsystkie filmy w oryginalnej wersji językowej.

7. Dr Irina Lorenc
Literatura rosyjska a religia (od rewolucji bolszewickiej do pieriestrojki po współczesność)
Zajęcia fakultatywne 60h ćwiczeń

Celem fakultetu z literatury rosyjskiego obszaru językowego jest zapoznanie studentów z głównymi prądami literackimi w historii literatury rosyjskiej od początku XX wieku do współczesności rozpatrywanej pod kontem religijnym. Zajęcia poświęcone są interpretacji najważniejszych dzieł literatury rosyjskiej XX wieku. Analiza tekstów literackich i ich interpretacja ma na celu ukazanie związków pomiędzy literaturą, Prawosławiem rosyjskim, historią i uwarunkowaniami społecznymi czasu, w którym powstały.

8. Agata Firlej
Czeska dramaturgia współczesna
Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

Konwersatorium poświęcone jest czeskiej dramaturgii, powstającej po 1989 roku, w ujęciu literaturoznawczym (na pierwszy plan wysuwa się literacka i ideowa płaszczyzna tekstów). Lektura utworów czeskich dramatopisarzy (Luboš Balák, David Drábek, Petr Zelenka, Lenka Lagronová, Alice Nellis, Miroslav Bambušek) pozwoli prześledzić najistotniejsze podejmowane problemy, wyodrębnić powtarzalne chwyty i inspiracje, podjąć próbę systematyzacji. Osobne zajęcia poświęcone będą także recepcji współczesnego czeskiego teatru w Polsce.
9. Emilian Prałat
Sztuka Bizancjum i europejski kontekst kulturowy
Zajęcia fakultatywne 30h ćwiczeń

Celem zajęć jest ukazanie specyfiki sztuki bizantyjskiej oraz zarysowanie jej wpływu na sztukę okresów późniejszych, a także interferencje jakie wywołała wśród etnosów sąsiadujących z Bizancjum ze szczególnym uwzględnieniem Słowian. Nacisk położony zostanie na ukazanie zjawisk typowych i charakterystycznych wraz z równoległym zaprezentowaniem najważniejszych kreacji artystycznych. Jednocześnie prezentowany będzie kontekst kulturowy uwzględniający w sposób szczególny literaturę, dzieje polityczne i historię Bizancjum.

10. Dr Artur Stęplewski
Chiński dla slawistów
Zajęcia fakultatywne 60h ćwiczeń (I i II semestr)

Podstawowy kurs języka chińskiego, dla wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę językową
O potrzebie znajomości języka Państwa Środka nie trzeba przekonywać miłośników azjatyckiej kuchni ani klientów tanich sklepów w całej Europie.
Kurs pozwoli w łatwy i przystępny sposób opanować podstawy, które dadzą możliwość komunikowania się oraz posługiwania się chińskim pismem.
Możliwe jest również omówienie najważniejszych dzieł literatury chińskiej (czytanie po polsku) oraz kontaktów Chin z krajami słowiańskimi.

11. Dr Emilian Prałat
Sztuka Bizancjum i europejski kontekst kulturowy

http://emilianpralat.wix.com/sztukabizancjum

 

Facebook