UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE


Opiekunowie praktyk w ramach specjalizacji:

akademicki opiekun praktyk – dr hab. Wojciech Jóźwiak (wojj@amu.edu.pl)
Opiekunowie specjalizacji na stopniach studiów:
turystyczno-kulturowej – dr Anna Skibska (nnskibska50@gmail.com)
translatorskiej – dr Ewa Szperlik (ewaszper@amu.edu.pl)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU W ZAKRESIE STUDIÓW LICENCJACKICH

Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.

 1. Akademickim opiekunem praktyk w Instytucie Filologii Słowiańskiej jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.
 2. Student studiów pierwszego stopnia filologii bułgarskiej, serbskiej, chorwackiej, czeskiej, słowiańsko-polskiej oraz bałkanistyki i studiów południowosłowiańskich zobowiązany jest, w ramach wybranej specjalizacji, do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 100 godzin).
 3. Student, który wybrał więcej niż jedną specjalizację, musi odbyć praktyki w ustalonym w niniejszym Regulaminie wymiarze, w ramach każdej z nich.
 4. Student może wybrać pracodawcę/pracodawców pragnącego/pragnących przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
 5. Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do akceptacji opiekunowi wybranej przez siebie specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk opracowany na podstawie odpowiedniego sylabusa obszerny program praktyk (w dwóch egzemplarzach) uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalizacji, a także przedłożyć do podpisu Dziekana (pozostawić w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy.
 6. Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia oraz skierowanie na praktykę zawodową student musi przedłożyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
 7. Egzemplarz porozumienia oraz skierowanie student przedkłada pracodawcy, u którego odbywa praktykę, podczas której zobowiązany jest wypełnić dziennik praktyk. Po zakończeniu praktyk uzupełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie, a także potwierdzenie zaliczenia praktyki student zobowiązany jest przedłożyć akademickiemu opiekunowi praktyk, który na podstawie oceny uzyskanej od opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz wyniku weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów, w tym skonfrontowania karty praktyk z planem praktyk wystawi ocenę i wpisze ją do systemu USOS.
 8. Potwierdzenie zaliczenia praktyk student zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.
 9. Pozostałe kwestie reguluje Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU W ZAKRESIE STUDIÓW MAGISTERSKICH

Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.

 1. Akademickim opiekunem praktyk w Instytucie Filologii Słowiańskiej jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.
 2. Student studiów drugiego stopnia filologii bułgarskiej, serbskiej, chorwackiej, czeskiej oraz bałkanistyki zobowiązany jest, w ramach wybranej specjalizacji, do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 80 godzin).
 3. Student, który wybrał więcej niż jedną specjalizację musi odbyć praktyki w ustalonym w niniejszym Regulaminie wymiarze, w ramach każdej z nich.
 4. Student może wybrać pracodawcę/pracodawców pragnącego/pragnących przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
 5. Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do akceptacji opiekunowi wybranej przez siebie specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk opracowany na podstawie odpowiedniego sylabusa obszerny program praktyk (w dwóch egzemplarzach) uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalizacji, a także przedłożyć do podpisu Dziekana (pozostawić w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy.
 6. Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia oraz skierowanie na praktykę zawodową student musi przedłożyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
 7. Egzemplarz porozumienia oraz skierowanie student przedkłada pracodawcy, u którego odbywa praktykę, podczas której zobowiązany jest wypełnić dziennik praktyk. Po zakończeniu praktyk uzupełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie, a także potwierdzenie zaliczenia praktyki student zobowiązany jest przedłożyć akademickiemu opiekunowi praktyk, który na podstawie oceny uzyskanej od opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz wyniku weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów, w tym skonfrontowania karty praktyk z planem praktyk wystawi ocenę i wpisze ją do systemu USOS.
 8. Potwierdzenie zaliczenia praktyk student zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.
 9. Pozostałe kwestie reguluje Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych.

OBIEG DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRAKTYK

 1. Student przedkłada do akceptacji opiekunowi specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk w dwóch egzemplarzach program praktyk (druk 1).
 2. Student przedkłada do podpisu Dziekana (zostawia w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy (druk 2).
 3. Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o ubezpieczeniu (druk 3) oraz skierowanie na praktykę zawodową (druk 4) student przedkłada pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
 4. Z jednym egzemplarzem porozumienia oraz skierowaniem student udaje się na praktyki, podczas których wypełnia dziennik praktyk (druk 5).
 5. Po zakończeniu praktyk wypełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie (druk 6), a także potwierdzenie zaliczenia praktyki (druk 7) student przedkłada akademickiemu opiekunowi praktyk, który wystawia ocenę z praktyk i wpisuje ją do systemu USOS.
 6. Potwierdzenie zaliczenia praktyk student dostarcza pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.

Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk.

Ankieta dla pracodawcy.

 

-->