UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE


UWGA!!! Wprowadzona na czas pandemicznej izolacji alternatywna ścieżka zaliczania praktyk zostaje zwieszona.

Opiekunowie praktyk w ramach specjalizacji:

akademicki opiekun praktyk – prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak (wojj@amu.edu.pl)

Dyżur prof. Wojciecha Jóźwiaka na Microsoft teams

Opiekunowie specjalizacji na stopniach studiów:
turystyczno-kulturowej – dr hab. Anna Skibska (nnskibska50@gmail.com)
translatorskiej – dr hab. Ewa Szperlik (ewaszper@amu.edu.pl)

OBIEG DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRAKTYK – AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2020

  • Student przedkłada do akceptacji opiekunowi specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk w dwóch egzemplarzach program praktyk (druk 1).
  • Student przedkłada do podpisu Dziekana (przesyła do Biura Obsługi Studenta), podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy (druk 2).
  • Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o ubezpieczeniu (druk 3) student przedkłada pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
  • Z jednym egzemplarzem porozumienia oraz skierowaniem student udaje się na praktyki, podczas których wypełnia dziennik praktyk (druk 4).
  • Po zakończeniu praktyk wypełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie (druk 5), a także potwierdzenie zaliczenia praktyki (druk 6) student przedkłada akademickiemu opiekunowi praktyk, który wystawia ocenę z praktyk i wpisuje ją do systemu USOS.
  • Potwierdzenie zaliczenia praktyk student dostarcza pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.

Na okres zajęć zdalnych zostaje wprowadzony wymóg sporządzenia raportu z odbytych praktyk o objętości minimum 6 stron i przesłanie do akademickiego opiekuna praktyk. W okresie nauki zdalnej obieg dokumentów związanych z praktykami odbywa się drogą elektroniczną.

Potwierdzenie zaliczenia praktyk student dostarcza pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.

Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk.

Ankieta dla pracodawcy.

https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki


REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU W ZAKRESIE STUDIÓW LICENCJACKICH

Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.

   • Akademickim opiekunem praktyk w Instytucie Filologii Słowiańskiej jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.
   • Student studiów pierwszego stopnia filologii bułgarskiej, serbskiej, chorwackiej, czeskiej, słowiańsko-polskiej oraz bałkanistyki i studiów południowosłowiańskich zobowiązany jest, w ramach wybranej specjalizacji, do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 100 godzin).
   • Student, który wybrał więcej niż jedną specjalizację, musi odbyć praktyki w ustalonym w niniejszym Regulaminie wymiarze, w ramach każdej z nich.
   • Student może wybrać pracodawcę/pracodawców pragnącego/pragnących przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
   • Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do akceptacji opiekunowi wybranej przez siebie specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk opracowany na podstawie odpowiedniego sylabusa obszerny program praktyk (w dwóch egzemplarzach) uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalizacji, a także przedłożyć do podpisu Dziekana (pozostawić w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy.
   • Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia oraz skierowanie na praktykę zawodową student musi przedłożyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
   • Egzemplarz porozumienia oraz skierowanie student przedkłada pracodawcy, u którego odbywa praktykę, podczas której zobowiązany jest wypełnić dziennik praktyk. Po zakończeniu praktyk uzupełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie, a także potwierdzenie zaliczenia praktyki student zobowiązany jest przedłożyć akademickiemu opiekunowi praktyk, który na podstawie oceny uzyskanej od opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz wyniku weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów, w tym skonfrontowania karty praktyk z planem praktyk wystawi ocenę i wpisze ją do systemu USOS.
   • Potwierdzenie zaliczenia praktyk student zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.
   • Pozostałe kwestie reguluje Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU W ZAKRESIE STUDIÓW MAGISTERSKICH

Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.

   • Akademickim opiekunem praktyk w Instytucie Filologii Słowiańskiej jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.
   • Student studiów drugiego stopnia filologii bułgarskiej, serbskiej, chorwackiej, czeskiej oraz bałkanistyki zobowiązany jest, w ramach wybranej specjalizacji, do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 80 godzin).
   • Student, który wybrał więcej niż jedną specjalizację musi odbyć praktyki w ustalonym w niniejszym Regulaminie wymiarze, w ramach każdej z nich.
   • Student może wybrać pracodawcę/pracodawców pragnącego/pragnących przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
   • Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do akceptacji opiekunowi wybranej przez siebie specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk opracowany na podstawie odpowiedniego sylabusa obszerny program praktyk (w dwóch egzemplarzach) uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalizacji, a także przedłożyć do podpisu Dziekana (pozostawić w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy.
   • Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia oraz skierowanie na praktykę zawodową student musi przedłożyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
   • Egzemplarz porozumienia oraz skierowanie student przedkłada pracodawcy, u którego odbywa praktykę, podczas której zobowiązany jest wypełnić dziennik praktyk. Po zakończeniu praktyk uzupełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie, a także potwierdzenie zaliczenia praktyki student zobowiązany jest przedłożyć akademickiemu opiekunowi praktyk, który na podstawie oceny uzyskanej od opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz wyniku weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów, w tym skonfrontowania karty praktyk z planem praktyk wystawi ocenę i wpisze ją do systemu USOS.
   • Potwierdzenie zaliczenia praktyk student zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.
   • Pozostałe kwestie reguluje Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych.

OBIEG DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRAKTYK – AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2020

  • Student przedkłada do akceptacji opiekunowi specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk w dwóch egzemplarzach program praktyk (druk 1).
  • Student przedkłada do podpisu Dziekana (zostawia w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy (druk 2).
  • Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o ubezpieczeniu (druk 3) student przedkłada pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
  • Z jednym egzemplarzem porozumienia oraz skierowaniem student udaje się na praktyki, podczas których wypełnia dziennik praktyk (druk 4).
  • Po zakończeniu praktyk wypełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie (druk 5), a także potwierdzenie zaliczenia praktyki (druk 6) student przedkłada akademickiemu opiekunowi praktyk, który wystawia ocenę z praktyk i wpisuje ją do systemu USOS.
  • Potwierdzenie zaliczenia praktyk student dostarcza pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.

Na okres zajęć zdalnych zostaje wprowadzony wymóg sporządzenia raportu z odbytych praktyk o objętości minimum 6 stron i przesłanie do do akademickiego opiekuna praktyk. W okresie nauki zdalnej obieg dokumentów związanych z praktykami odbywa się drogą elektroniczną.

Potwierdzenie zaliczenia praktyk student dostarcza pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.

Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk.

Ankieta dla pracodawcy.

-->