UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Praca dyplomowa

PRACE DYPLOMOWE

UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU !

Studenci zobowiązani są zarejestrować w dziekanacie temat pracy, przynosząc informację (wydruk komputerowy) o:

 • imieniu i nazwisku autora pracy, kierunku studiów, nr albumu
 • tytule pracy dyplomowej w języku oryginału,
 • imieniu i nazwisku promotora,
 • imieniu i nazwisku recenzenta.

Wyżej wymienione dane pozwolą na podjęcie dalszych działań zgodnie z instrukcją APD (instrukcja postępowania na: apd.amu.edu.pl).

Kiedy praca zostanie zatwierdzona przez promotora, należy wydrukować pracę bezpośrednio z APD – wydruk będzie zawierał unikatowe numery kontrolne. Wydrukowaną pracę należy złożyć w dziekanacie najpóźniej tydzień przed planowanym terminem  egzaminu dyplomowego.

WAŻNE! Wgrana praca musi zawierać:

 • stronę tytułową,
 • oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy i całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją drukowaną,

Treść oświadczenia i wzór strony tytułowej są dostępne w Biurze Podawczym i na stronie internetowej WFPiK w zakładce „formularze”.

 • streszczenie w języku polskim i w języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski.

Student składa w dziekanacie pracę dyplomową najpóźniej do 30 września, nie potrzeba składać wniosku o przedłużenie sesji egzaminacyjnej na wrzesień (osoby planujące obronę w sesji letniej są zobowiązane do złożenia pracy do 30 czerwca). Wtedy egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pracy w dziekanacie (najpóźniej do 30 grudnia). Student, który nie złożył pracy do 30 września, zostaje skreślony z listy studentów.
W dziekanacie należy złożyć:

 • 1 egzemplarz pracy w formie papierowej (z przeznaczeniem do teczki akt osobowych), na stronie tytułowej opatrzony adnotacją promotora, że akceptuje pracę; drukowany dwustronnie na kartach formatu A4, w miękkiej oprawie z wyłączeniem bindowania;
 • przynieść oświadczenie o zakończeniu sesji (z kompletem ocen w systemie USOSweb, najpóźniej w dniu składania pracy);
 • przynieść oświadczenie o miejscu odbycia praktyk ze specjalizacji;
 • podać skład komisji egzaminacyjnej oraz termin obrony;
 • dostarczyć 4  aktualne zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (dodatkowe 2 zdjęcia w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim), przedstawiające sylwetkę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tło jasne i jednolite; zdjęcie powinno być wykonane przez fotografa na papierze fotograficznym; zdjęcie absolwenta powinno być wykonane z zachowaniem powagi właściwej dla dokumentu, jakim jest dyplom.

Przed egzaminem dyplomowym: promotor powinien dostarczyć do dziekanatu wypełniony i podpisany raport z badania pracy dyplomowej wygenerowany przez system OSA; promotor i recenzent powinni dostarczyć do dziekanatu podpisane papierowe wersje recenzji.

W przypadku niewypełnienia wyżej wymienionych zobowiązań student nie będzie dopuszczony do obrony.

SEMINARIA DYPLOMOWE 2017/2018

zapisy bezpośrednio u prowadzących seminaria (osobiście, podczas planowego seminarium, bądź wcześniej mailowo)

SEMINARIA LICENCJACKIE       

dr Patryk Borowiak, dr Joanna Dobosiewicz, dr Emilian Prałat, dr Urszula Kowalska-Nadolna, prof. Marzanna Kuczyńska, dr Roman Sliwka, dr Ewa Szperlik, dr Monika Wójciak

SEMINARIA MAGISTERSKIE 

prof. Mieczysław Balowski, prof. Anna Gawarecka, prof. Izabela Lis-Wielgosz, prof. Mariola Mikołajczak, prof. Bogusław Zieliński

SEMINARIA LICENCJACKIE – OPISY

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

DR PATRYK BOROWIAK

– onomastyka (imiona, nazwiska, nazwy geograficzne, nazwy firmowe, chrematonimy); – diachroniczne i synchroniczne badania nad toponimią; – urbonimia; – leksykologia; – terminologia specjalistyczna w przekładzie; – komunikacja językowa (w tym komunikacja językowa w mediach, internecie) – przekaz reklamowy w świetle języka; – lingwistyka kulturowa

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

DR URSZULA KOWALSKA

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowej oraz wypracowanie umiejętności redagowania prac badawczych. W trakcie zajęć przedstawione będą formalne wymogi pracy licencjackiej (konstrukcja rozprawy, zasady tworzenia bibliografii i przypisów zgodnie z obowiązującymi standardami), przedyskutowane zostaną także potencjalne tematy badawcze oraz propozycje bibliografii podmiotowej i przedmiotowej odnoszącej się do badanego problemu. Spotkania seminaryjne obejmą między innymi przypomnienie wybranych metodologii badawczych, wskazówki dotyczące korzystania z baz danych i baz bibliotecznych, omówienie kwestii redakcyjnych tekstu oraz ćwiczenia creative writing. Ogólna tematyka prac: porównawcze badania twórczości autorów polskich i czeskich; badania krytyczne nad przekładem czeskich dzieł literackich na język polski oraz recepcją tekstów czeskich w Polsce i polskich w Czechach; stereotypy narodowe i ich wpływ na kulturę i literaturę; literaturoznawczy opis wybranych tematów/motywów pojawiających się w czeskiej twórczości XX i XXI wieku na szerszym tle historycznoliterackim; wydarzenia historyczne i przełomy polityczne – ich wpływ na czeską kulturę, literaturę, historię i tożsamość narodową. Po uzgodnieniu z promotorem, możliwy jest wybór innej tematyki pracy licencjackiej).

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

DR EWA SZPERLIK

Podstawowym celem seminarium jest samodzielne napisanie rozprawy licencjackiej na wybrany przez studenta i zaakceptowany przez promotora temat. Obszarem badawczym jest współczesna i najnowsza literatura chorwacka/bośniacka/serbska. Nieodłącznym elementem spotkań jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem opracowań i dobór odpowiedniej metodologii badań literaturoznawczych. Ponadto: doskonalenie umiejętności konstruowania pisemnej pracy naukowej (licencjatu), na które składa się formułowanie tez, dobór źródeł, poprawne sporządzanie przypisów i bibliografii, a także wymagany naukowy język rozprawy.

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

DR MONIKA WÓJCIAK

Seminarium poświęcone będzie polsko-rosyjskim związkom literackim, a także literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku. Podczas zajęć dyskutować będziemy relacje i zagadnienia literatury w szerokim kontekście komparatystycznym. Taka perspektywa badawcza wynika z poglądu sformułowanego przez Michaiła Bachtina, iż „tożsamość budowana jest poprzez dostosowanie naszych działań do działań innych, a nawet więcej, poznanie siebie samego jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zobaczymy siebie oczami innych”. Dlatego też proponowane tematy dotyczyć będą między innymi: stereotypów i prób ich przełamywania, obrazów oraz kreacji Polski i Rosji w literaturze, opisów wspólnych doświadczeń historycznych, poszukiwań miejsc wspólnych i różnych. W ramach literatury rosyjskiej przyjrzymy się z kolei dziełom o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającym skonfrontować domenę literacką z innymi dziedzinami kultury (malarstwem, muzyką, filmem). Zamysł ten wpisuje się w ideę dialogicznego obcowania z literaturą, realizuje także postulat badań porównawczych. Na seminarium zapraszam zatem tych z Państwa, którzy chcieliby na literatury obu narodów spojrzeć w nieco inny, mniej konwencjonalny, porównawczy i wieloaspektowy sposób. 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

PROF. DR HAB. MARIOLA MIKOŁAJCZAK

Problematyka badawcza tego seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu językoznawstwa południowosłowiańskiego (języki: bułgarski, serbski, chorwacki, macedoński) zarówno diachronicznego, jak i synchronicznego. Ważne miejsce zajmuje problematyka z zakresu historii języków – dotycząca zarówno  przemian na przestrzeni ich wielowiekowych dziejów, ale także historii najnowszej, związanej z powstawaniem i konstytuowaniem się nowych standardów (zmiany w zakresie słownictwa, słowotwórstwa, składni, etc.). W ścisłym związku z tymi dociekaniami pozostają różnorodne zagadnienia z zakresu gramatyki porównawczej dwu i więcej języków słowiańskich. Równie ważne miejsce zajmują kwestie związane z onomastyką (jej różnorodnymi działami), także onomastyką literacką. Traktowanie języka jako środka komunikacji prowadzi też do badań nad uzusem, różnorakimi wariantami języków (dialekty, gwary, języki środowiskowe itp.) oraz dynamicznym rozwojem języka mediów, w tym mediów elektronicznych.

-->