UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

FAKULTETY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2021/2022


Wprowadzenie do islamu

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Wprowadzenie do islamu

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. dr hab. Zdzisław Pentek

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 45

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 12:00-14:30, s. 285 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy dotyczącej elementów religii muzułmańskiej i historii wczesnego islamu oraz zapoznanie słuchaczy z dogmatyką i zasadami wiary muzułmańskiej. Omówione zostaną:

– czynniki, które mogły wpłynąć na pojawienie się islamu na Półwyspie Arabskim;

– wierzenia przedislamskie i ich wpływ na kształt islamu;

– życie Proroka Muhammada i kształtowanie się nowej religii;

– znaczenie Koranu jako czynnika wpływającego na świadomość muzułmanów;

– zróżnicowanie wewnątrz religii islamskiej, sekty;

– rytuały i przepisy religii islamskiej.

 

Wybrana literatura:

Bielawski J., Islam, Warszawa 1980

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 1997-1998 Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001

Encyclopedia of Islam, t. 1-12, Leiden 1954-2004 Hitti Ph., Dzieje Arabów, Warszawa 1969

Kennedy H., Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, Warszawa 2011

Koran, tł. J. Bielawski, Warszawa 1986

Madeyska D., Historia świata arabskiego. Okres klasyczny. Od starożytności do roku 750, Warszawa 1999

Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971

Rodinson M., Mahomet, Warszawa 1994

 

 

 

Subiektywna historia kina bułgarskiego

 

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Subiektywna historia kina bułgarskiego

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 60 (semestr zimowy – 30, semestr letni – 30)

LICZBA ECTS:

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 18.45-20.15, s. 285 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią bułgarskiej kinematografii od końca lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności. Prezentowane podczas zajęć filmy pozwalają ukazać najważniejsze momenty w rozwoju kina bułgarskiego, charakterystyczne zjawiska i motywy, podkreślające specyfikę kulturowo-polityczną regionu, a także ilustrujące związki kina bułgarskiego z filmem europejskim i światowym.

 

 

 

Wstęp do prawosławia

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do prawosławia

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 godz. (wykład) + 15 godz. (konwersatorium)

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 13:30-15:45, s. 014 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA    

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Kurs wykładowo-konwersatoryjny pt. Wstęp do prawosławia ma na celu przybliżenie wiedzy na temat kultury duchowej, tradycji kulturowych i twórczości prawosławnych wspólnot (zwłaszcza południowosłowiańskiej) na przestrzeni dziejów. Zajęcia koncentrują się wokół najważniejszych zagadnień związanych z szeroko pojętą wschodniochrześcijańską duchowością, kulturą, literaturą i sztuką; dotyczą m.in. kwestii teologiczno-dogmatycznych, eklezjalnych, instytucjonalnych, liturgicznych, hagiologicznych, ikonograficznych i piśmienniczych (liturgiczno-literackich). Założeniem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat rozwoju chrześcijaństwa (w jego wschodnim wariancie), historii Cerkwi prawosławnej (zwłaszcza poszczególnych Cerkwi słowiańskich), uniwersalnych i lokalnych – wspólnych dla obszaru chrześcijaństwa i charakterystycznych dla prawosławia tradycji (liturgicznej, teologicznej, anachoretycznej, monastycznej, hesychastycznej, ikonograficznej i in.); a także nabycie umiejętności definiowania kultur kręgu Slaviae Orthodoxae (struktury, modelu, paradygmatu kulturowego) oraz kompetencji rozumienia fenomenu literatury cerkiewnosłowiańskiej (obszaru południowosłowiańskiego – piśmiennictwa starobułgarskiego, staromacedońskiego i staroserbskiego).

 

 

 

Spotkania z Bohumilem Hrabalem

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Spotkania z Bohumilem Hrabalem

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna M. Skibska

ROK I POZIOM STUDIÓW: bohemistyka – studia licencjackie

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 11:30-13:00, s. 283 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Ideą fakultetu jest seria niezobowiązujących spotkań z nieoczywistymi i nadal fascynującymi światami, które w swojej, często quasi-autobiograficznej twórczości projektuje Bohumil Hrabal. Światy te stanowią osobliwy przeplot tematów przestrzennych, kulturowych (z naciskiem na dystynktywne dla czeskiego pejzażu elementy obyczajowości piwno-barowej), historycznych, egzystencjalnych etc.: wszystkie te warstwy podszyte są przy tym doświadczeniami, postaciami i wydarzeniami wywiedzionymi z życia samego pisarza, który je w znakomity stylistycznie i niepowtarzalny sposób wprowadza w ramy osobliwych fikcji. O ich niezwykłości decyduje nie tylko szczególny koloryt deskrypcji, korzystających z ekspresjonistycznej z ducha umiejętności łączenia rożnych estetyk, ale również pełne nostalgicznego dystansu nastawienie na ekspozycję jednostkowego przeżywania stanów w optyce ludzkiej egzystencji elementarnych, śmiechu i smutku, euforii i rozpaczy, życia i śmierci. Pisarstwo Hrabala – to także możliwość obcowania z czeską wersją realizmu magicznego, który staje się swego rodzaju mechanizmem obronnym w obliczu okrucieństwa historii i wszelkich niedoskonałości świata, w tym również ludzkich ułomności, o których pisarz opowiada przez pryzmat charakterystycznej dla niego groteski.          

Spotkania z niezwykłym idiomem czeskiego pisarza mają na celu odsłonięcie i przestudiowanie takich tematycznych i formalnych kręgów, jak:

  • Konteksty autobiograficzne i wybór kaskaderskiej strategii tzw. „życiopisania”
  • Tematy przestrzenne (z arkadyjskim Nymburkiem i magiczną Pragą na czele) w świetle literackiej geopoetyki
  • Demony historii (niemiecka okupacja, życie w komunistycznej Czechosłowacji)
  • Liryczno-groteskowe osobliwości stylu: w stronę narracji uważnej, czułej, ale i tragicznej
  • Hrabalowski realizm magiczny podszyty sensualną wizyjnością – intersemiotyczny romans ze sztuką filmową

 

 

 

Teoria literatury z elementami badań literackich

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria literatury z elementami badań literackich

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna Skibska

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 godzin

LICZBA ECTS: 3

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 13:30-15:00, s. 284 (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Wykład ten, zgodnie z życzeniem dyrekcji IS UAM, poświęcony będzie prezentacji rozmaitych problemów teoretycznych, jakie wiążą się ze współczesną postacią komparatystyki. Nie będzie to zatem refleksja o wybranych zagadnieniach teoretycznych „w ogóle”, lecz ze względu na specyficzne problemy, ujęcia, rozpoznania i dyskusje, jakie toczą się w obrębie współczesnej komparatystyki.

 

 

 

Wstęp do komparatystyki literackiej

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do komparatystyki literackiej

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Dobrochna Dabert

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30 godzin

LICZBA ECTS: 4 punkty

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 15:15-16:45, s. 82, (Coll. Maius)

OFERTA WYDZIAŁOWA

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Przedmiotem kursu jest przybliżenie najważniejszych problemów teoretycznych oraz metodologicznych związanych z komparatystyką literacką (kulturową). Do kluczowych kwestii omawianych na zajęciach należeć będą: historia dziedziny, próba jej zdefiniowania, dylematy i kontrowersje, jakie nasuwa, praktyka komparatystyczna, tj. kształcenie umiejętności analizy tekstów literackich pozostających w relacji z innymi dyskursami sztuki i komunikacji. Wykładom będzie towarzyszyła refleksja nad zasadnością uprawiania literaturoznawstwa porównawczego w kontekście przemian zachodzących we współczesnej kulturze, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pytanie o zasadność i celowość podejmowania badań komparatystycznych przez humanistę (filologa) w dobie globalizacji. Na przykładzie analiz porównawczych różnorodnych tekstów kultury zaprezentowane zostaną konkretne elementarne zagadnienia komparatystyki: intertekstualność, interdyscyplinarność, wpływologia, itp.

 

 

 

Człowiek średniowieczny w dawnych zabytkach literacko-prawnych

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Człowiek średniowieczny w dawnych zabytkach literacko-prawnych

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: mgr Martyna Bąk-Ziółkowska

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 2

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 18:00-19:30, s. 283 (Coll. Maius)

OFERTA IFS

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Dawane zabytki literacko – prawne odegrały istotną rolę w procesie rozwojowym sztuki oraz literatury w Chorwacji. Instytucje występujące na kartach dawnych zabytków prawnych pełniły rolę rolę kulturo- i społecznotwórczą. Dawne statuty chorwackie były nośnikami nie tylko chorwackiej, ale też południowosłowiańskiej tradycji prawnej i piśmienniczej (literackiej), stanowiły źródło poznania historii i kultury oraz społeczności mikro i makro regionu, w tym także (a może przede wszystkim) człowieka średniowiecznego.

Celem zajęć jest refleksja i pogłębienie wiedzy na temat człowieka średniowiecznego, jego wyobrażeń o świecie, marzeń, lękach czy też nadziejach. Podczas zajęć zostaną omówione najważniejsze zabytki literacko-prawne. Przedstawione zostaną motywy, figury, idee w nich występujące, które składają się na wyobraźnię człowieka średniowiecznego.

 

 

 

Czytanie (z) kobiet, czytanie (z) mężczyzn. Współczesna literatura chorwacka w ujęciu gender, queer i masculinity studies

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Czytanie (z) kobiet, czytanie (z) mężczyzn. Współczesna literatura chorwacka w ujęcie gender, queer i masculinity studies

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: mgr Natalia Łozińska

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 15

LICZBA ECTS:

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, piątek 9.45-11.15, s. 283 (Coll. Maius)

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną literaturą chorwacką w ujęciu gender, queer i masculinity studies. Uwaga zostanie poświęcona następującym współczesnym autorom: Renato Baretić, Ludwig Bauer, Ivica Ivanišević, Ivan Jozić, Marinko Koščec, Zoran Malkoč, Dino Pešut, Sven Popović, Borivoj Radaković oraz autorkom: Suzana Matić, Olja Savičević Ivančević, Korana Serdarević i Marina Šur Puhlovski. Kluczowe dla analiz terminy kobiecość i męskości („nowa kobieta”, „nowy mężczyna”) a także cielesność, seksualność i in. stosowane będą zgodnie z ich rozumieniem prezentowanym w najnowszych badaniach genderowych i maskulinistycznych. Słuchacze zapoznani zostaną między innymi z pojęciami biopolityki, homospołeczności, projektów tożsamościowych, immunizacji. Twórczość wymienionych prozaików bogata jest w odniesienia popkulturowe i liczne nawiązania intertekstualne, co pozwoli także na zaprezentowanie słuchaczom szerokiego przekroju dorobku kulturowego współczesnej Chorwacji.

 

 

 

Literatura turecka

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej

NAZWA PRZEDMIOTU: Literatura turecka

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Osman F. Baş

ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń

LICZBA GODZIN: 30

LICZBA ECTS: 0 LUB 2.00

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą

GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 15:15-16:45, s. 285 (Coll. Maius)

OFERTA IFS

 

OPIS PRZEDMIOTU:

Zapoznanie się z twórczością tureckich autorów tłumaczonych na język polski. Analiza i interpretacja wybranych utworów w oparciu o wybrane zagadnienia treściowe. Zapoznanie z najważniejszymi nurtami, fazami rozwojowymi i fenomenami tureckiej literatury, historyczno-społecznymi uwarunkowaniami jej rozwoju.

 

-->