UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

COVID-19 ZALECENIA i FB

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem wywołanym COVID-19 sekretariat IFS pracuje w systemie pracy zdalnej do odwołania. Prosimy o kontakt mailowy: slavic@amu.edu.pl lub telefoniczny 61 829 45 20.


W związku z wymogami bezpieczeństwa epidemiologicznego, od 20 marca 2020 roku budynek Collegium Maius został zamknięty do odwołania. Sekretariat funkcjonować będzie w sposób zdalny. Zachęcamy do kontaktowania się z wykładowcami drogą elektroniczną lub przy użyciu np. platformy Microsoft Teams. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Przypominamy, iż do dyspozycji Studentów jest profil facebookowy, na którym znajdziecie Państwo wszystkie bieżące informacje. Wystarczy kliknąć poniżej.

Szanowni Państwo!
 
Nauczyciele akademiccy, Doktoranci i Studenci
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
 
w ślad za wydaniem „Zarządzenia nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19” przekazuję Państwu informacje dotyczące organizacji procesu kształcenia w formie zdalnej, wraz z elementami FAQ oraz wskazaniem wybranych rozwiązań szczegółowych.
 
Z uwagi na fakt, że od kilka dni pracujemy i studiujemy poza siedzibą Uczelni prowadzenie lub udział w zajęciach dydaktycznych w formie zdalnej staje się koniecznością.
 
Zachęcamy Państwa Nauczycieli akademickich do prowadzenia swoich zajęć (przedmiotów) w sposób zdalny, jednak podjęcie decyzji o pracy w takiej formie pozostawiamy Państwu. Przy podejmowaniu decyzji należy kierować się kilkoma przesłankami, np. specyfiką danego przedmiotu, możliwościami infrastrukturalnymi, którymi aktualnie dysponujecie Państwo w swoich domach lub miejscach swojego pobytu, a także dotychczasowymi doświadczeniami. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby jakość zajęć dydaktycznych na UAM była jak najwyższa.
 
Zajęcia dydaktyczne, które nie zostaną zrealizowane w formie zdalnej, zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2COVID-19.
 
Studenci UAM, są zobowiązani do udziału w zajęciach zgodnie z „Regulaminem Studiów UAM”. Mamy jednak świadomość, że ich dostęp do infrastruktury sieciowej może być obecnie bardzo zróżnicowany. Wprowadzamy zatem wymóg deklaracji ze strony studentów dotyczący ich aktualnych możliwości technicznych pozwalających na udział w zajęciach z wykorzystaniem określonych narzędzi informatycznych. Wymóg ten dotyczy także doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UAM oraz na Studiach Doktoranckich.
Zarządzenie Rektora UAM nr 433/2019/2020 wraz z niniejszą informacją zostanie niezwłocznie przesłane do wszystkich studentów UAM na ich konta studenckie oraz do wszystkich doktorantów.
 
 
1.
Poniżej znajdziecie Państwo proponowany schemat postępowania przy zgłaszaniu zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone w formie zdalnej.
 
NAUCZYCIELE AKADEMICCY
 
Decyzja nauczyciela akademickiego dotycząca prowadzenia zajęć w formie zdalnej po analizie możliwości dotyczących specyfiki przedmiotu, obecnych możliwości technicznych oraz własnych umiejętności przygotowania i przeprowadzenia zajęć w takiej formie (decyzja taka może być przesłana np. mailem do dziekana / formularzem online – pozostawiamy to do ustalenia przez Państwa dziekanów).
Zgoda dziekana na realizację danych zajęć w formie zdalnej (zgoda ogólna lub indywidualna, np. w formie maila do nauczyciela akademickiego –  to także pozostawiamy do ustalenia przez Państwa dziekanów).
Poinformowanie przez nauczyciela akademickiego studentów przypisanych do danego przedmiotu o możliwości realizacji danego przedmiotu w formie zdanej (poprzez USOS / mail) – student ma obowiązek złożenia deklaracji o możliwości lub braku możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach w formie zdalnej w terminie określonym przez nauczyciela akademickiego.
Informacja zwrotna ze strony studenta wysłana do nauczyciela akademickiego – deklaracja możliwość lub braku możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach w formie zdalnej (poprzez USOS / mail).
Decyzja nauczyciela akademickiego – na podstawie deklaracji studentów – o uruchomieniu zajęć w formie zdalnej – oraz poinformowanie  o tym fakcie studentów drogą mailową.
Realizacja zajęć w formie zdalnej
Ewidencjonowanie zajęć realizowanych w formie zdalnej – załącznik do Zarządzenia nr 433/2019/2020 Rektora UAM z dnia 19 marca 2020 r.
Przekazanie ewidencji do dziekana po zakończeniu odbywania zajęć formą zdalną lub po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia związanego z wirusem SARS-CoV-2COVID-19.
 
STUDENCI
 
Obowiązkowe przesłanie deklaracji możliwości lub braku możliwości technicznych udziału w zajęciach w formie zdalnej (np. przesłanie maila do nauczyciela akademickiego w terminie przez niego wyznaczonym).
W przypadku pozytywnej deklaracji udziału – aktywny udział w zajęciach dydaktycznych w formie zdalnej.
W przypadku braku możliwości technicznych udziału w zajęciach w formie zdalnej – jeśli student znajduje się w grupie, dla której takie zajęcia są realizowane – obowiązkowe zaliczenie przedmiotu na zasadach indywidualnej organizacji studiów (praca własna, konsultacje i zaliczanie na dyżurach nauczyciela akademickiego) nastąpi po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych.
W przypadku, gdy przedmiot nie może zostać zrealizowany w formie zdalnej, udział w zajęciach w formie tradycyjnej nastąpi po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Objaśnienie: w powyższej „instrukcji” przez „nauczyciela akademickiego” rozumie się także „doktoranta” prowadzącego zajęcia dydaktyczne dla studentów, a przez „studenta” także „doktoranta” uczestniczącego w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
 
2.
Proponowana treść informacji nauczyciela akademickiego o decyzji dotyczącej prowadzenia zajęć w formie zdalnej:
 
Na podstawie Zarządzenia nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r  informuję, iż w związku z uzyskaną zgodą Dziekana Wydziału …………………………. podjąłem / podjęłam decyzję, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych ze względu na zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2COVID-19 zajęcia z przedmiotu …….………, na kierunku …………..(tryb, rok ……..) prowadzone będą w formie zdalnej. 
 
Bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną na adres: …………………..  deklaracji o możliwości / o braku możliwości technicznych udziału w zajęciach prowadzonych w takiej formie z wykorzystaniem  …………….. (nazwa narzędzi) w nieprzekraczalnym terminie do ……………………………..
 
oraz deklaracji studenta dotyczącej możliwości lub braku możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach:
 
Ja,  ……………………  (imię i nazwisko), studentka / student ………………….. (kierunek / rok studiów / tryb studiów) deklaruję, że mam możliwości techniczne do udziału w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej w ramach przedmiotu …………….  z wykorzystaniem narzędzia ……………………….
 
lub
 
Ja,  ……………………  (imię i nazwisko), studentka / student ………………….. (kierunek / rok studiów / tryb studiów) wobec braku możliwości technicznych nie deklaruję udziału w zajęciach w formie zdalnej z przedmiotu  …………………. .
 
UWAGA! Tylko deklaracje o braku możliwości technicznych, które wpłyną do nauczyciela akademickiego w ustalonym przez niego terminie, będą stanowić podstawę do ustalenia liczby studentów, o których mowa w §3 Zarządzenia Rektora nr 433/2019/2020 oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu kształcenia w ramach danego przedmiotu w formie zdalnej.
 
3
FAQ
Zarządzenie Rektora nie zmienia statusu zajęć dydaktycznych ustalonych w „Regulaminie studiów UAM”, daje możliwość zmiany jedynie – i to na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej – formy realizacji tych zajęć. Udział w wykładach nadal pozostaje nieobowiązkowy, a obowiązek udziału w innych zajęciach zgodny z zasadami przedstawionymi studentom w kartach przedmiotów (sylabusach).
 
Dziekan podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Może ona mieć formę ogólną (np. dla wszystkich przedmiotów w ramach kierunku studiów lub roku studiów) lub indywidualną. Dziekan podejmuje także decyzję o formie zgłoszenia oraz zakresie informacji, jakie powinna ona zawierać.
 
Dziekan podejmuje decyzję w zakresie wskazania czasu realizacji zajęć, które będą miały charakter synchroniczny (zajęcia w czasie rzeczywistym). Rekomendujemy, aby zajęcia tego typu, np. streamingowany wykład albo konsultacje przez MS TEAMS odbywały się w terminach przewidzianych planem zajęć na ten semestr. 
 
Zarządzenie nie wskazuje narzędzi e-learningowych do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Ich wybór pozostaje w gestii prowadzących zajęcia.
 
W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie podejmuje się przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej,  nie należy wymagać od niego uzasadnienia tej decyzji.
 
Studenci, którzy nie mają możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach w formie zdalnej, zaliczają dany przedmiot obowiązkowo na zasadach indywidualnej organizacji studiów (praca własna, konsultacje i zaliczanie na dyżurach nauczyciela akademickiego) po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Nie będą dla nich organizowane dodatkowe zajęcia. Z punktu widzenia nauczyciela akademickiego liczba zajęć pozostaje bez zmian.
 
Objaśnienie: w przypadku powyższych uwag przez „dziekana” rozumie się także „dyrektora filii, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowych oraz kierownika studiów doktoranckich”.
 
Szanowni Państwo,
 
w przypadku wątpliwości, szczegółowych pytań dotyczących powyższych rozwiązań proszę zwracać się do prodziekanów ds. kształcenia i studenckich Państwa wydziałów, do przewodniczących rad programowych kierunków studiów / grup kierunków studiów, do przewodniczących rad ds. kształcenia szkół dziedzinowych, kierowników szkół doktorskich szkól dziedzinowych oraz kierowników studiów doktoranckich, którzy na bieżąco takie przypadki oraz proponowane rozwiązania konsultują ze mną.

Z wyrazami szacunku
 
Beata Mikołajczyk
prorektor UAM
-->