UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Институтът по славянски филологии

Институтът по славянски филологии

За Института

Институтът по славянски филологии е научно-образователно звено в рамките на Факултета по полска и класическа филология на университета „Адам Мицкевич“ в Познан.

Основното поле на изследователския интерес на Института са проучванията в областта на литературата, езика и културата на страните от Централна Европа, западно- и южнославянските територии.

Институтът си сътрудничи с различни звена, инициира и се включва в организацията на локални събития, например в ролята на посредник между културни институции от страните, чиито езици са застъпени в университетското обучение, подкрепящи науката и опита в тематичните мероприятия, свързани със западно- и южнославянските региони, с Балканския терен, разбиран най-широко. От години Институтът си сътрудничи с дипломатическите представителства на южнославянските държави, ежегодно посреща като гости посланиците и членовете на консулските мисии.

Институтът по славянски филологии провежда обучение в двете степени – първа и втора: българска, хърватска, сръбска, чешка филология, полонистично-славистично обучение, а така също и компаративистично обучение по южнославянски филологии, уникалното направление балканистика и двугодишна магистратура Balkan Studies, провеждана на английски език.

Студентите посещават учебните занятия в курсовете по история, литература, култура, език на избраната страна, водени от лектори, които са носители на езика, паралелно с това развиват езикови и преводачески умения.

Студентите имат шанса да пътуват със стипендии до чуждестранни академични центрове (обикновено благодарение на програмата Erasmus Plus). Те имат възможността да се възползват от предложенията за обмен между полските учебни заведения посредством Програмата за студентска мобилност (MOST).

Практическите езикови занятия се провеждат в мултимедийни зали и професионални езикови лаборатории, даващи на студентите възможност за усъвършенстване на компетенциите им в областта на езика на специализацията.

Институтът по славянски филологии е организатор на два големи фестивала Poznań Slavic Fest (известен преди като Познански фестивал на славянската песен) и Balkan Film Fest. Всяка година за студентите се провеждат пътувания на Балканите, организирани между другото и от Научния кръжок, даващи възможността да се опознаят културата и езика на посещаваната страна посредством директен контакт с носителите на езика.


История на Института

Традициите на познанската славистика датират от 1918 г. – годината на възникването на Познаския университет. Първият от откритите факултети е Философският факултет, включващ хуманитарните и природните науки. В новооткрития университет са били привлечени много от видните полски слависти като Тадеуш Лер-Сплавински, Миколай Рудницки и Хенрик Улашин. От 1925 г. нататък започва разделянето на факултета на множество специализирани звена, между които и Факултетът по хуманитарни науки, в който е включен и Института по западнославянски езици и култури.

След Втората световна война през 1949 г. в Университета на Познан е създадена Катедрата по западнославянски литератури, която в 1952 г. променя името си на Катедра по славянски литератури – неин ръководител (до 1962 г.) е Стефан Въртел-Верчински. През 1965 г. катедрата се разширява, включвайки специализация по русистика и бива преименувана на Катедра по руска филология, а от 1969 г. – в Институт по руска и славянски филологии. В неговата структура като отделение по славянски езици и литератури до 1988 г. функционира Катедрата по славянски филологии. В продължение на много години ръководител на отделението е доц. Халина Панчик.

В периода 1988–1996 г. Славистичната катедра е ръководена от проф. Тадеуш Зданцевич. От 1996 г. до 1999 г. неин куратор е проф. Богдан Валчак. От октомври 1999 г. ръководството поема проф. Богуслав Желински.

През 2008 г. с постановление на Сената на УАМ от 30 юни 2008 г. Катедрата по славянски филологии е преобразувана в Институт по славянски филологии, чийто директор и до днес е проф. Богуслав Желински. В същата година е осъществено и пренасянето на Института от Collegium Novum в Collegium Maius, където се намира и до днес.


Научна дейност

Основните направления на научните изследвания в Института по славянски филологии на УАМ:

* Литературознание на западните и южнославянските литератури в типологичен и конфронтативен аспект на фона на общославянските, средноевропейските и балканските литератури

* Геокултурни проучвания, фокусирани върху социално-историко-политическите трансформации, случващи се на Балканите

* Балканистични джендър и транскултурни изследвания

* Славянска културология и етнокултурологични изследвания на идентичността на южните славяни, а също и на идеите и националните митологии

* Славянско езикознание

* Библеистика и славянска палеография

* Славянска ономастика

* Иконосфера на южното и западното славянство

Литературознанието на западните и южните славянски литератури в типологичен и конфронтативен аспект се фокусира върху изследване на българската, чешката, хърватската и сръбската поезия и проза (периодизация на художествените и естетическите течения на ХХ в. в българската литература, типология на българския модернизъм и символизъм и техните постсимволистични трансформации; авангардни течения в хърватската, сръбската и чешката литература през ХХ в., сръбският и хърватския исторически роман и проблемите на връзките между литература и етнос).

Славянската културология и етнокултурните проучвания на идентичността на южните славяни доведе до създаването на център за славистични изследвания в Познан, който се занимава с двете Славии: с православната и латинската, от една страна, а от друга – с  границата, разделяща цяла Европа на Изток и Запад. Няколко организирани конференции и конферентни томове свидетелстват за постиженията и специалния поглед на познанската славистика върху тази научна област

Славянското езикознание – сравнителна граматика на славянските езици, особено в областта на лексикографията и лексикологията; историята на идеята за общ славянски език; история на славистиката; сорабистика; ролята на езиковите контакти при възникването и развитието на славянските езици; славянска ономастика.

Библеистика, славянска палеография, палеославистика – развой на писмото и църковнославянската книжовност, културни модели на територията на Slavia Orthodoxa; позиция и роля на Библията в културата (славянските култури), библейският текст като модел за старославянската книжовност; анализ и интерпретация на библейския текст в контекста на адаптация на великите идеи в славянските култури (литератури).


Научни проекти

Освен отделни научни конференции Институтът по славянски филологии е организатор на славистичния полско-български колоквиум (на всеки две години на разменни начала с българския университет „Паисий Хилендарски“ в Пловдив) и конференцията Език, литература и култура на славяните – в миналото и днес (на всеки пет години). Освен това научните работници на Института са автори и изпълнители на програмата Славянски Пиемонт и заедно с Института по история на УАМ и Collegium Europaeum Gnesnense на УАМ са инициатори на инердисциплинарната програма Славянски свят. Също така е засвидетелствано участие и в други международни изследователски програми, които са организирани от чуждестранни институции, като например: международен хърватско-полски проект под заглавие „Йосиф Юрай Щросмайер“, ръководен от проф. Станислав Мариянович от Университета в Осиек (Хърватия) и научния проект под заглавие „Романът на територията на бивша Югославия след 1990 г.“, ръководен от проф. Миодраг Матицки от университета в Белград (Сърбия), „Жените в социалния дискурс на България и Полша – литература, изкуство, медии“, реализиран от проф. Галя Симеонова-Конах. Приканваме Ви също да се запознаете и с останалите проекти, които се реализират в Института, като посетите страниците на отделните научни работници.


Институтска структура

В Института се намират следните катедри и лаборатория:

  • Катедра по южнославянски литератури

Ръководител: проф. Богуслав Желински – е-мейл: zielbog@amu.edu.pl

  • Катедра по западнославянски езици и литератури

Ръководител: проф. Мечислав Баловски – е-мейл: balowski@amu.edu.pl

  • Катедра по Южнославянски езици

Ръководител: проф. Мариола Валчак-Миколайчакова – е-мейл: mawal@amu.edu.pl

  • Катедра по сравнително езикознание

Куратор: проф. Анджей Ширадски – е-мейл: a.sier@amu.edu.pl

  • Катедра по славянска културология

Ръководител: проф. Мажанна Кучинска – е-мейл: marzanna@amu.edu.pl

  • Лаборатория по джендър проучвания и транскултурни балканистични изследвания

Ръководител: проф. Магдалена Кох – е-мейл: mkoch@amu.edu.pl

-->